15 Bài giảng kinh tế nông nghiệp chương 3, Thị trường nông sản mới nhất

Ngày đăng: 08/04/2015, 10:36

Xem thêm: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là gì? Khái niệm và đặc điểm

CHƢƠNG 3 THỊ TRƢỜNG NÔNG SẢN 1. Khái niệm, phân loại và chức năng của thị trƣờng 1.1. Khái niệm: 1.2. Phân loại thị trƣờng 1.3. Chức năng của thị trƣờng 2. Cung, cầu nông sản hàng hoá 2.1. Lý thuyết cầu trong nông nghiệp 2.1.1. Cầu và qui luật của cầu 2.1.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến cầu: • Giá của bản thân nông sản • Thu nhập của ngƣời tiêu dùng • Giá của các nông sản hàng hoá có liên quan • Thị hiếu, tập quán tiêu dùng • Dân số • Các kỳ vọng (sự mong đợi của ngƣời tiêu dùng) 2. Cung, cầu nông sản hàng hoá 2.2. Lý thuyết về cung sản phẩm trong nông nghiệp 2.2.1. Khái niệm 2.2.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến cung về nông sản • Giá của bản thân nông sản • Chi phí sản xuất • Công nghệ • Qui mô sản xuất • Chính sách của Nhà nƣớc • Các yếu tố khác 2.3. Sự cân bằng cung cầu nông sản phẩm và vai trò của Chính phủ 2.3.1. Sự cân bằng cung cầu nông sản phẩm (trạng thái cân bằng cung cầu) • Kh¸i niÖm • BiÓu diÔn trªn ®å thÞ Q P E 2.3. Sự cân bằng cung cầu nông sản phẩm và vai trò của Chính phủ 2.3.2. Sự mất cân bằng thị trƣờng – Cung lớn hơn cầu: – Cầu lớn hơn cung: 2.3.4. Sự can thiệp của Chính phủ vào cơ chế hình thành giá trong nông nghiệp * Giá trần: – Khái niệm: – Khi nào nhà nƣớc đặt giá trần: Q S D E P 0 P P Gi¸ trÇn P 1 Q 1 Q 0 Q 2 2.3.4. Sự can thiệp của Chính phủ vào cơ chế hình thành giá trong nông nghiệp – Điều gì sẽ xảy ra trên thị trƣờng khi Nhà nƣớc ấn định giá trần – Tác dụng: – Hạn chế: 2.3.4. Sự can thiệp của Chính phủ vào cơ chế hình thành giá trong nông nghiệp * Giá sµn: – Khái niệm: – Khi nào nhà nƣớc đặt giá sµn: 2.3.4. Sự can thiệp của Chính phủ vào cơ chế hình thành giá trong nông nghiệp […]… 13/7/2000, v cú hiu lc t ngy 10/12/2001 Vi Vit Nam: Vi M: Kim ngch thng mi Vit M ĐVT: triu USD Nm Xut khu Nhp khu Cõn i 2000 821,3 367,5 +4 53,8 2001 10 53,2 460,4 +592,8 2002 2394,8 580,0 1814,8 2003 4554,8 13 23,8 +3231,1 2004 5275,3 1164,3 +4111,0 2005 6631,2 11 93,2 +5438,0 2007 10,1 t USD 2008 11,9 t USD 3.2.2 S can thip ca cỏc Chớnh ph vo hot ng xut nhp khu sn phm nụng nghip * Cỏc chớnh sỏch c thc… 0-5% 0-5% 0% 0% 0% – – 5% 5% 0-5% 0% 0% – – 5% 5% 0-5% 0-5% 0% Tỏc ng đến 3 ch th khi Việt Nam tham gia cỏc t chc quc t v khu vc: Nh nc, doanh nghip v ngi tiờu dựng – Đối với Nhà n-ớc – Đối với doanh nghiệp – Đối với ng-ời tiêu dùng 3.2.1 S can thip ca cỏc t chc quc t Cỏc t chc hip hi ngnh hng nụng sn + T chc c phờ quc t (ICO) + T chc quc t v dõu tm (SIA) + T chc cao su thiờn nhiờn quc t (INRO) 3.2.2… 15 15 15 10 5 Ht iu 25 25 20 15 15 10 10 5 Du 10 10 10 10 10 5 ng 35 35 35 35 35 30 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 15 10 10 5 G Tht ln 5 * Khu vc mu dch t do ASEAN Trung Quc Hip nh khung v Hp tỏc Kinh t ton din ký thỏng 11 nm 2002 nhm thit lp khu vc mu dch t do ASEAN-Trung Quc (ACFTA) Mc tiờu hin thc húa ACFTA vo nm 2010 i vi Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thỏi Lan(Asean. Cung, cầu nông sản hàng hoá 2.2. Lý thuyết về cung sản phẩm trong nông nghiệp 2.2.1. Khái niệm 2.2.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến cung về nông sản • Giá của bản thân nông sản • Chi phí sản xuất •. CHƢƠNG 3 THỊ TRƢỜNG NÔNG SẢN 1. Khái niệm, phân loại và chức năng của thị trƣờng 1.1. Khái niệm: 1.2. Phân loại thị trƣờng 1.3. Chức năng của thị trƣờng 2. Cung, cầu nông sản hàng hoá 2.1 sản phẩm nông nghiệp 3.2. Các hình thức can thiệp vào hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp 3.2.1. Sự can thiệp của các tổ chức quốc tế 3.2.1. Sự can thiệp của các tổ chức quốc tế •

Xem thêm: Bản Tin Thị Trường Chứng Khoán Mới Nhất Hôm Nay