15 giá thị trường trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe mới nhất

Ngươi có biết giá thị trường?

Do you know the market price?

Bạn đang đọc: giá thị trường trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chắc chắn giá mà anh đưa ra là giá thị trường rồi.

I’m sure what you’re asking is a fair market price.

OpenSubtitles2018. v3

Anh ta giảm giá thị trường dùng nghiên cứu của tôi.

He shorted the market using my research.

OpenSubtitles2018. v3

Gấp đôi giá thị trường.

Double the market price.

OpenSubtitles2018. v3

Mức thấp của chi phí hoặc giá thị trường ^ Albrecht, S., Stice, E., Stice, J., & Swain, M. (2011).

Lower of Cost or Market Albrecht, S., Stice, E., Stice, J., & Swain, M. (2011).

WikiMatrix

Giá thị trường.

At market price.

OpenSubtitles2018. v3

Các kênh Donchian là một hữu ích chỉ cho thấy biến động của giá thị trường.

The Donchian channel is a useful indicator for seeing the volatility of a market price.

WikiMatrix

Tôi sẽ trả theo giá thị trường.

The market price.

OpenSubtitles2018. v3

Tổng giá trị không ít hơn 100 triệu bảng.. Giá thị trường hiện nay.

Total value to be not less than 100 million pounds present market price.

OpenSubtitles2018. v3

Chung cư nào Summer thuê đều rẻ hơn giá thị trường 9,2%.

Every apartment Summer rented… was offered at an average rate of 9.2% below market value.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi sẽ trả cho anh 20 theo giá thị trường.

We’ll give you 20 at market rate.

OpenSubtitles2018. v3

Trên giá thị trường phiên sau mở tại 87,40 USD, chạm giá cao 88,90 USD và đóng cửa tại 87,00 USD.

On the following day market price open at $87.40, touches high of $88.90 and closes at $87.00.

WikiMatrix

Giá thị trường của saffron trực tiếp dựa vào kết quả ISO này.

Market prices for saffron types follow directly from these ISO categories.

WikiMatrix

Xem thêm: ‘Cơn say’ chứng khoán

Morgan, hoặc “hed thob” hoặc “hed phor” trong tiếng Thái), có theo mùa và được giá thị trường cao.

Morgan, or “hed thob” or “hed phor” in Thai), which has seasonal availability and a high market price.

WikiMatrix

Ông đã vứt bỏ dịp may thu mười tám xu lời một giạ so với giá thị trường, ông Anderson.

You’re throwing away a clear profit of eighteen cents a bushel above market price, Mr.

Literature

Ticketmaster bán vé trong các cuộc đấu giá trực tuyến, có thể đưa giá bán vé gần với giá thị trường.

Ticketmaster sells tickets in online auctions, which may bring the sale price of tickets closer to market prices.

WikiMatrix

Mức sinh lời là lợi nhuận nhà đầu tư thu về do mua trái phiếu theo giá thị trường ngày hôm nay .

The yield is the return received by an investor who buys the bond at today ‘s market price .

EVBNews

Bên cạnh đó, họ cũng thảo luận và thống nhất với nhau để các thành viên không bán dưới giá thị trường.

They help one another in ensuring that they don’t sell their pigs below the prevailing market price.

worldbank.org

Giá vàng năm 1967 là 35 đô la một ounce nhưng giá thị trường của nó ở Ấn Độ là 68 đô la một ounce.

The 1967 price of gold was $35 an ounce but its market price in India was $68 an ounce – a healthy markup.

WikiMatrix

Nếu nó bằng với giá thị trường nắm giữ cổ phần và nếu nó là thấp hơn giá thị trường thì bán cổ phần.

If it is equal to market price, it is recommended to hold the share; and if it is less than the market price, then one should sell the shares.

WikiMatrix

Cái này chỉ hơi đắt hơn giá thị trường 1 ít, cho những cuộc khiêu vũ trên trời, ngay cả miếng bánh như cô ả đó.

This is a little above market rate for the horizontal bop… even for a total biscuit like her.

OpenSubtitles2018. v3

Thôi được… có được giá thị trường chính xác khoảng 80% của khoản vay tương đương 86,000 đô ít hơn lãi suất kép trong suốt quá trình vay

Well… we take the fair market value… times 80% loan to value… and equals $ 86,000… minus the compound interest over the term of the loan.

OpenSubtitles2018. v3

Do sự thống trị của London trên thị trường này, giá niêm yết một loại tiền tệ cụ thể thường là của giá thị trường London.

Owing to London’s dominance in the market, a particular currency’s quoted price is usually the London market price.

WikiMatrix

Vì các hợp đồng này không được trao đổi công khai, không có sẵn giá thị trường hiện có để xác nhận việc định giá lý thuyết.

Since these contracts are not publicly traded, no market price is available to validate the theoretical valuation.

WikiMatrix

Nếu giá thị trường của một hàng hóa giảm xuống dưới giá mua, thì chi phí thấp hơn hoặc phương pháp định giá thị trường được khuyến nghị.

If the market price of a good drops below the purchase price, the lower of cost or market method of valuation is recommended.

Xem thêm: An Giang đảm bảo hàng hóa và bình ổn giá để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán

WikiMatrix