15 Giải pháp về giá cả : – Tài liệu text mới nhất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (341.03 KB, 69 trang )

Xem thêm: ‘Cơn say’ chứng khoán

+ Nâng cao chất lượng gạo thành phẩm để tạo uy tín đối với khách hàng, giảm tỷ lệ phế phẩm theo phương châm: “Làm đúng ngay từ đầu” xuyên suốt
trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong thời đại sử dụng tiêu chuẩn Quản lý chất lượng toàn diện TQM và tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000 như hiện nay thì
đây là điều thiết yếu nhất để đi đến thành công. + Tổ chức xây dựng cơ sở đònh mức tiêu hao nguyên vật liệu và thu hồi
thành phẩm để cố gắng phấn đấu giảm tiêu hao nguyên vật liệu, hạ giá thành gạo thành phẩm kết hợp tốt chế độ tiền lương, tiền thưởng gắn với hiệu quả lao
động, thúc đẩy sản xuất, kích thích phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tăng năng suất và đảm bảo tốt đời sống lao động;
+ Các đơn vò xác đònh những vấn đề và những cơ hội ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng gạo thành phẩm. Thông qua việc các chi phí riêng biệt,
phân tích chi phí đầu vào, chi phí sản xuất, marketing để so sánh với chi phí chuẩn của quốc tế để xác đònh những khâu nào cần tập trung cải tiến. Qua đó
tập trung cải tiến những khâu đem lại chất lượng tốt nhất với chi phí thấp nhất; + Thực hiện mở rộng sản xuất, kết hợp cải tiến công nghệ sản xuất theo
chiều sâu thông qua hiện đại hóa khâu kiểm phẩm, đóng gói và tự động hóa một phần trong qui trình sản xuất để nâng cao chất lượng đồng thời đảm bảo chất
lượng gạo thành phẩm. Tập trung vốn để tạo điều kiện khai thác thiết bò xay xát, cố gắng đạt sản lượng hòa vốn để có cơ sở nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh toàn Công ty.

3.4.2.4 Giải pháp về giá cả :

+ Công ty bám sát và quan tâm theo dõi giá bán gạo thành phẩm cùng loại của các đối thủ cạnh tranh chính của mình. Vì vậy là tín hiệu đáng tin cậy
phản ánh tình hình diễn biến của thò trường. Thông qua diễn biến giá, các đơn vò xác đònh sự tồn tại, sức chòu đựng và khả năng đối chọi với đối thủ của mình trên
thò trường cạnh tranh, để không ngừng thỏa mãn tối đa nhu cầu thò trường đồng thời thu được lợi nhuận lớn nhất.
+ Trong quá trình xây dựng chiến lược giá, xác đònh và xây dựng chính sách giá cả phù hợp và tiến hành các chính sách tín dụng hấp dẫn nhưng an toàn
là một trong vấn đề để củng cố thò phần của Công ty. + Đối với từng loại nhóm hàng thiết lập những điều kiện của từng chính
sách giá thích ứng với mục tiêu chung của Công ty. Trong quá trình kinh doanh, có thể vận dụng các chính sách giá như sau:
Đònh giá bán dựa vào chi phí : căn cứ vào chi phí sản xuất hợp lý cộng thêm tỷ lệ lợi nhuận.
Đònh giá xâm nhập thò trường : trong một số trường hợp đơn vò có thể đònh giá gạo thành phẩm tương đối thấp nhờ quy chế và phương thức tạm trữ gạo lúc
được mùa để kích thích sự phát triển của thò trường và chiếm được thò phần lớn của thò trường đó.
Đònh giá cao : đối với các loại gạo có chất lượng tốt hàm lượng công nghệ cao.
Đònh giá theo giá hiện hành : để tìm cách giữ giá bán ở mức trung bình do những người cạnh tranh trên thò trường đặt ra.
Để có cơ cấu giá bán linh hoạt cho từng loại gạo, Công ty thiết lập những bảng cơ cấu giá vốn hàng bán để có thể thỏa thuận về giá nhanh chóng hơn và
giảm thiệt hại. + Để tồn tại và phát triển thì việc có cơ chế giá linh hoạt và phù hợp với
từng thò trường là cần thiết. Đối với thò trường nội đòa chọn chiến lược giá hướng theo thò trường, kết hợp với hình thức giảm giá, chiết khấu theo khối lượng.
Riêng đối với thò trường xuất khẩu, Công ty áp dụng tính giá lùi từ thò trường đến nơi tiêu thụ cuối năm, đồng thời tham khảo thêm giá trên thò trường thế giới để
quyết đònh chính sách giá thích hợp và từng bước chuyển sang bán theo điều kiện khác CFRCIF để đạt hiệu quả hơn.
+ Gạo là mặt hàng chủ lực nếu có sự phối hợp nhòp nhàng và thông tin chính xác thì Công ty sẽ gặt hái được kết quả tốt hơn. Xí nghiệp Sài Gòn-Satake
và Xí nghiệp Cửu Long tại Cần Thơ cử cán bộ theo dõi giá gạo nguyên liệu, chi phí, giá cung ứng của các nơi để thường xuyên thông báo về Công ty và phối
hợp với Phòng Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu làm cơ sở xây dựng giá chào hàng cho khách hàng. Việc xác đònh giá hàng xuất khẩu của Công ty dựa trên 2 cơ sở:
Xác đònh chi phí, giá vốn hàng xuất và lợi nhuận mục tiêu của đơn vò Công ty. Tham khảo giá xuất khẩu phổ biến của cùng một loại hàng tại một số doanh
nghiệp khác hoặc nắm được thời gian trao đổi thông tin về giá cả hàng hóa, trước khi báo giá hoặc ký kết hợp đồng xuất khẩu, Phòng Kinh Doanh Xuất
Nhập Khẩu lập phương án trình Ban giám đốc xét duyệt. Trong trường hợp khách hàng nước ngoài chỉ chấp nhận giá bán hàng thấp
thì cân nhắc kỹ trước ký kết, tăng cường phối hợp, bàn cụ thể giữa đơn vò và bộ phận tác nghiệp của Văn phòng Công ty để đi đến quyết đònh ký hay không ký
hợp đồng. Các đơn vò tìm cách hạ giá thành gạo của mình sao cho vừa có lợi và để tăng sức cạnh tranh trên thò trường.

3.4.2.5 Xúc tiến tiếp thò xuất khẩu:

+ Công ty bám sát và quan tâm theo dõi giá bán gạo thành phẩm cùng loại của các đối thủ cạnh tranh chính của mình. Vì vậy là tín hiệu đáng tin cậyphản ánh tình hình diễn biến của thò trường. Thông qua diễn biến giá, các đơn vò xác đònh sự tồn tại, sức chòu đựng và khả năng đối chọi với đối thủ của mình trênthò trường cạnh tranh, để không ngừng thỏa mãn tối đa nhu cầu thò trường đồng thời thu được lợi nhuận lớn nhất.+ Trong quá trình xây dựng chiến lược giá, xác đònh và xây dựng chính sách giá cả phù hợp và tiến hành các chính sách tín dụng hấp dẫn nhưng an toànlà một trong vấn đề để củng cố thò phần của Công ty. + Đối với từng loại nhóm hàng thiết lập những điều kiện của từng chínhsách giá thích ứng với mục tiêu chung của Công ty. Trong quá trình kinh doanh, có thể vận dụng các chính sách giá như sau:Đònh giá bán dựa vào chi phí : căn cứ vào chi phí sản xuất hợp lý cộng thêm tỷ lệ lợi nhuận.Đònh giá xâm nhập thò trường : trong một số trường hợp đơn vò có thể đònh giá gạo thành phẩm tương đối thấp nhờ quy chế và phương thức tạm trữ gạo lúcđược mùa để kích thích sự phát triển của thò trường và chiếm được thò phần lớn của thò trường đó.Đònh giá cao : đối với các loại gạo có chất lượng tốt hàm lượng công nghệ cao.Đònh giá theo giá hiện hành : để tìm cách giữ giá bán ở mức trung bình do những người cạnh tranh trên thò trường đặt ra.Để có cơ cấu giá bán linh hoạt cho từng loại gạo, Công ty thiết lập những bảng cơ cấu giá vốn hàng bán để có thể thỏa thuận về giá nhanh chóng hơn vàgiảm thiệt hại. + Để tồn tại và phát triển thì việc có cơ chế giá linh hoạt và phù hợp vớitừng thò trường là cần thiết. Đối với thò trường nội đòa chọn chiến lược giá hướng theo thò trường, kết hợp với hình thức giảm giá, chiết khấu theo khối lượng.Riêng đối với thò trường xuất khẩu, Công ty áp dụng tính giá lùi từ thò trường đến nơi tiêu thụ cuối năm, đồng thời tham khảo thêm giá trên thò trường thế giới đểquyết đònh chính sách giá thích hợp và từng bước chuyển sang bán theo điều kiện khác CFRCIF để đạt hiệu quả hơn.+ Gạo là mặt hàng chủ lực nếu có sự phối hợp nhòp nhàng và thông tin chính xác thì Công ty sẽ gặt hái được kết quả tốt hơn. Xí nghiệp Sài Gòn-Satakevà Xí nghiệp Cửu Long tại Cần Thơ cử cán bộ theo dõi giá gạo nguyên liệu, chi phí, giá cung ứng của các nơi để thường xuyên thông báo về Công ty và phốihợp với Phòng Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu làm cơ sở xây dựng giá chào hàng cho khách hàng. Việc xác đònh giá hàng xuất khẩu của Công ty dựa trên 2 cơ sở:Xác đònh chi phí, giá vốn hàng xuất và lợi nhuận mục tiêu của đơn vò Công ty. Tham khảo giá xuất khẩu phổ biến của cùng một loại hàng tại một số doanhnghiệp khác hoặc nắm được thời gian trao đổi thông tin về giá cả hàng hóa, trước khi báo giá hoặc ký kết hợp đồng xuất khẩu, Phòng Kinh Doanh XuấtNhập Khẩu lập phương án trình Ban giám đốc xét duyệt. Trong trường hợp khách hàng nước ngoài chỉ chấp nhận giá bán hàng thấpthì cân nhắc kỹ trước ký kết, tăng cường phối hợp, bàn cụ thể giữa đơn vò và bộ phận tác nghiệp của Văn phòng Công ty để đi đến quyết đònh ký hay không kýhợp đồng. Các đơn vò tìm cách hạ giá thành gạo của mình sao cho vừa có lợi và để tăng sức cạnh tranh trên thò trường.

Xem thêm: Bản Tin Thị Trường Chứng Khoán Mới Nhất Hôm Nay

Bạn đang đọc: Giải pháp về giá cả : – Tài liệu text