15 Sự tác động giữa cung và giá cả hàng hoá trên thị trường được thể hiện? mới nhất

Quan hệ cung – cầu là mối quan hệ ảnh hưởng tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác lập giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ .

Vậy Sự tác động giữa cung và giá cả hàng hoá trên thị trường được thể hiện ra sao?

Câu hỏi:

Sự tác động giữa cung và giá cả hàng hoá trên thị trường được thể hiện?

A. Giá cả tăng thì cung tăng

Bạn đang đọc: Sự tác động giữa cung và giá cả hàng hoá trên thị trường được thể hiện?

B. Giá cả tăng thì cung giảm
C. Giá cả giảm thì cung tăng
D. Giá cả sản phẩm & hàng hóa dịch chuyển thì không ảnh hưởng tác động đến cung .

Đáp án:

Đáp án đúng cho câu hỏi Sự tác động giữa cung và giá cả hàng hoá trên thị trường được thể hiện là đáp án: A. Sự tác động giữa cung và giá cả hàng hoá trên thị trường được thể hiện giá cả tăng thì cung tăng.

Xem thêm: Lệnh ATC, phiên ATC, giá ATC trong chứng khoán là gì? – https://mix166.vn

Lý giải việc chọn đáp án A là đáp án đúng do:

Trên thị trường, giá cả của từng hàng hoá hoàn toàn có thể cao hoặc thấp hơn giá trị hàng hoá không chỉ do tác động ảnh hưởng của cạnh tranh đối đầu, mà còn do tác động ảnh hưởng của quan hệ cung – cầu. Quan hệ cung – câu là mối quan hệ tác động ảnh hưởng lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác lập giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ .
Trên thị trường, quan hệ cung – cầu ảnh hưởng tác động khá phức tạp theo những khunh hướng và mức độ khác nhau .
+ Cung – cầu ảnh hưởng tác động lẫn nhau : khi cầu tăng lên sản xuất kinh doanh thương mại lan rộng ra, lượng cung sản phẩm & hàng hóa tăng lên và ngược lại khi cầu giảm xuống sản xuất kinh doanh thương mại thu hẹp, lượng cung sản phẩm & hàng hóa giảm xuống .
+ Cung – cầu tác động ảnh hưởng đến giá cả thị trường : Khi cung lớn hơn cầu, hoặc cung nhỏ hơn cầu đều ảnh hưởng tác động đến giá cả thị trường. Trường hợp cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường thường thấp hơn giá trị hàng hoá trong sản xuất. Còn trường hợp cung nhỏ hơn cầu, giá cả thị trường thường cao hơn giá trị hàng hoá trong sản xuất. Chỉ khi cung bằng câu thì giá cả thị trường mới bằng giá trị hàng hoá trong sản xuất .

+ Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung cầu. Về phía cung, khi giá cả tăng lên, các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, lượng cung tăng lên và ngược lại, khi giá cả giảm xuống, các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, lượng cung giảm xuống. Về phía cầu, khi giá cả giảm xuống, thì nói chung cầu có xu hướng tăng lên và ngược lại.

Xem thêm: Lệnh ATC, phiên ATC, giá ATC trong chứng khoán là gì? – https://mix166.vn

=> Do đó đáp án đúng cho câu hỏi Sự tác động giữa cung và giá cả hàng hoá trên thị trường được thể hiện là đáp án A. Sự tác động giữa cung và giá cả hàng hoá trên thị trường được thể hiện giá cả tăng thì cung tăng.