15 thương hiệu và thị trường nông sản – Tài liệu text mới nhất

thương hiệu và thị trường nông sản

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (115.93 KB, 8 trang )

Bạn đang đọc: thương hiệu và thị trường nông sản – Tài liệu text

MÔN: THƯƠNG HIỆU VÀ THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN
Câu 1: Khái niệm thị trường nông sản và vai trò của thị trường nông sản với phát
triển sản xuất nông nghiệp ở việt nam
Theo nghĩa rộng: Thị trường nông sản là tổng hòa các mối quan hệ về giao dịch
hàng hóa nông sản diễn ra tại 1 khu vực địa lý nhất định, trong một khoảng thời
gian nhất định.
Theo nghĩa hẹp: Thị trường nông sản là nơi diễn ra các hoạt động có liên quan trực
tiếp đến giao dịch hàng hóa nông sản
• Vai trò của thị trường nông sản với phát triển sx nông nghiệp VN:
Câu 2: Trình bày nội dung quy định về bảo hộ NHTT (4Đ)
1. Mục tiêu bảo hộ: Bảo hộ lợi ích của tổ chức tập thể
2. Quyền đăng ký:
+Tổ chức tập thể đc thành lập hợp pháp
+Đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng
ký là tổ chức tập thể của tổ chức, cá nhân tiến hành sx kinh doanh tại địa phương
đó.
+Đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của VN
thì việc đký phải đc cơ quan nhà nc có thẩm quyền cho phép .
3. đối tượng bảo hộ: Nhãn hiệu tập thể hàng hóa và dịch vụ.
4. Thời gian bảo hộ:
– Trong 10 năm, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp mỗi lần10 năm
– Tuy nhiên văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực trong trường hợp chủ giấy
chứng nhận đký NHTT k kiểm soát hoặc kiểm soát k có hiệu quả việc thực hiện
quy chế sử dụng NHTT
5. Chủ thể quyền:
– Chủ sở hữu là tổ chức tập thể
-Các thành viên có quyền sd theo quy chế chung.
6. Khả năng bán và chuyển nhượng: k đc bán và chuyển nhượng
7. Quyền bảo vệ: Tổ chức tập thể
8. Điều kiện bảo hộ:
– Là dấu hiệu nhìn thấy đc dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình

3 chiều hoặc sự kết hợp các yếu tó đó, đc thể hiện bằng 1 hoặc nhiều màu sắc.
– Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức tập thể này với hàng hóa
dịch vụ của tổ chức tập thể hay chủ thể khác.
Câu 3: Các hành vi bị coi là xâm phạm đối với chỉ dẫn địa lý:
Sd CDĐL đc bảo hộ cho sp’ mặc dù có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực mang
CDĐL, nhưng sp’ đó ko đáp ứng các tiêu chuẩn về tính chất, chất lượng đặc thù
của sp’ mang CDĐL.
Sd CDĐL đc bảo hộ cho sp’ tương tự với sp’ mang chỉ dẫn địa lý nhằm mục đích
lợi dụng danh tiếng uy tín của CDĐL.
Sd bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự với CDĐL đc bảo hộ cho sp’ k có
nguồn gốc từ khu vực mang CDĐL đó làm cho người tiêu dùng hiểu sai rằng sp’
có nguồn gốc từ khu vực địa lý đó.
Sd CDĐL đc bảo hộ đối với rượu vang, rượu mạnh cho trượu vang, rượu mạnh ko
có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý tương ứng với CDĐL đó kể cả trường hợp
có nêu chỉ dẫn về nguồn gốc xuất xứ thật của hàng hóa hoặc chỉ dẫn địa lý đc sd
dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm hoặc đc sd kèm theo các từ loại, kiểu, dạng, phỏng
theo hoặc những từ tương tự như vậy.
Câu 4: Trình bày khái niệm nhãn hiệu, ý nghĩa của nhãn hiệu trong pt thị trường
nông sản ở VN:
KN: Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa dịch vụ của các tổ chức, cá
nhân khác nhau
Ý nghĩa:
Câu 5: Nội dung quy định về bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận:
1. Mục tiêu bảo hộ: Bảo hộ lợi ích của cá nhân tập thể có sp’, dịch vụ đc chứng
nhận sd
2. Quyền đăng ký:
+Tổ chức có chức năng kiểm soát chứng nhận chất lượng đặc tính nguồn gốc hoặc
tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa dịch vụ với điều kiện ko tiến hành sx kinh
doanh hàng hóa dịch vụ đó
+Đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản với địa phương của

Xem thêm: Thị trường tài chính khái niệm chức năng vai trò cấu trúc và thực trạng

VN thì việc đký phải đc cơ quan nhà nc có thẩm quyền cho phép.
3. đối tượng bảo hộ: Nhãn hiệu chứng nhận của hàng hóa và dịch vụ.
4. Thời gian bảo hộ:
– Trong 10 năm, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp mỗi lần10 năm
– Tuy nhiên văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực trong trường hợp chủ giấy
chứng nhận đký NHCN vi phạm quy chế sd NHCN hoặc k kiểm soát, kiểm soát k
có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng NHCN
5. Chủ thể quyền:
– Chủ sở hữu là tổ chức có chức năng kiểm định, xác nhận các đặc tính của hàng
hóa, dịch vụ; ko sx kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó.
-Chủ sở hữu chứng nhận các chủ thể sx kinh doanh hàng hóa dịch vụ đc sd nhãn
hiệu chứng nhận cho hàng hóa, dịch vụ của họ nếu tuân thủ quy trình kiểm soát về
bản chất và chất lg của sp’.
6. Khả năng bán và chuyển nhượng: k đc bán và chuyển nhượng
7. Quyền bảo vệ: chủ sở hữu
8. Điều kiện bảo hộ:
– Là dấu hiệu nhìn thấy đc dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình
3 chiều hoặc sự kết hợp các yếu tó đó, đc thể hiện bằng 1 hoặc nhiều màu sắc.
– Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận
này với hàng hóa dịch vụ của chủ sở hữu NHCN khác hoặc chủ thể khác.
Câu 6: Các hành vi ko bị coi là xâm phạm quyền đối với CDĐL?
– Gắn CDĐL đã đc bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh
doanh, giấy tờ giao dịch trong hđ kinh doanh
– Lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán, tàng trữ để bán hàng hóa có
mang chi dẫn địa lý đc bảo hộ.
– Nhập khẩu hàng hóa có mang chỉ dẫn địa lý đc bảo hộ.
Câu 7: Trình bày khái niệm NHTT, ý nghĩa của NHTT trong pt thị trường nông
sản ở VN?
Khái niệm: NHTT là nhãn hiệu dùng để phân biết hàng hóa, dịch vu của các thành
viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa đó với hàng hóa, dịch vụ của tổ

chức, ca nhân ko phải là thành viên của tổ chức đó.
Ý nghĩa:
Câu 8: Nôi dung quy định về bảo hộ CDĐL
1. Mục tiêu bảo hộ: Bảo hộ lợi ích của nhà sx cộng đồng và ng tiêu dùng
2. Quyền đăng ký:
– Thuộc về nhà nc
– Nhà nc cho phép tổ chức cá nhân sx sp’ mang CDĐL, tổ chức tập thể đại diện
cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có
CDĐL thực hiện quyền đký CDĐL. Người thực hiện quyền đký CDĐL ko trở
thành chủ sở hữu CDĐL đó.
3. Đối tượng bảo hộ: CDĐL của hàng hóa.
4. Thời gian bảo hộ:
– Vô thời hạn, hiệu lực của giấy chuwngsnhaanj đký CDĐL bị hủy bỏ nếu các điều
kiện tạo nên danh tiếng, chất lg, đặc tính của sp’ thay đổi
5. Chủ thể quyền:
– Chủ sở hữu CDĐL của VN là nhà nc
-Nhà nc trao quyền sd CDĐL cho tổ chức, cá nhân tiến hành việc sx sp’ mang
CDĐL tại địa phương tương ứng.
6. Khả năng bán và chuyển nhượng: k đc bán và chuyển nhượng
7. Quyền bảo vệ: cơ quan quản lý nhà nc, tổ chức quản lý CDĐL, các nhà sx, kinh
doanh trong khu vực.
8. Điều kiện bảo hộ:
– SP mang CDĐL có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc
nc tương ứng với CDĐL.
– SP mang CDĐL có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do đkiện địa lý
của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nc tương ứng với CDĐL đó quyết
định.
Câu 9: Vai trò của thị trường nông sản với pt sx nông nghiệp ở VN hiện nay?
Câu 10: Trình bày khái niệm chỉ dẫn địa lý, ý nghĩa của chỉ dẫn địa lý với pt sx
NN ở VN hiện nay?

Xem thêm: Bản Tin Thị Trường Chứng Khoán Mới Nhất Hôm Nay

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sp’ có nguồn gốc từ khu vực, địa phương,
vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.
Ý nghĩa:
Câu 11: Trình bày vai trò của hiệp hội chỉ dẫn địa lý?
-Điều phối các hđ sx sp’ mang CDĐL.
– Xd quy chế hđ
– Tạo đkiện thuận lợi để đạt đc các thỏa thuận giữa các nhà sx.
– Quản lý hệ thống kiểm soát chất lg sp’
– Hoạch định chiến lược thực hiện quảng bá sp’
Câu 12: Trình bày nội dung sở hữu và sd NHCN?
Câu 13: Trình bày nội dung các quyền đối với CDĐL?
– Quyền của nhà nc đối với CDĐL:
Quyền sở hữu CDĐL: quyền đký, quyền trao quyền sd CDĐL cho tổ chức, cá nhân
tiến hành việc sx sp’ mang CDĐL, quyền bảo vệ CDĐL, chống lại các hành vi
xâm phạm.
– Quyền của tổ chức đc trao quyền quản lý CDĐL
+Cho phép ng khác sd CDĐL
+Ngăn cấm ng khác sd CDĐL
– Quyền của các nhà sx:
+Đc sd CDĐL trên các sp’ của mình.
+Ngăn chặn ng khác sd CDĐL.
Câu 14: Lợi ích của việc bảo hộ CDĐL với các nhà sx?
– Có đc lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
– Giúp nhà sx duy trì đc lượng khách hàng truyền thống, thu hút khách hàng
tiềm năng.
– Giúp tăng doanh số và lợi nhuận.
– Giúp nhà sx đưa sp thâm nhập thị trường thuận lợi và mở rộng thị trường
xuất khẩu.
– Giúp nhà sx chống các hành vi cạnh tranh ko lành mạnh.
Câu 15 : Anh(chị) hãy cho biết có mấy hình thức đký sở hữu trí tuệ?

Gồm 3 hình thức chính: NHTT, NHCN, CDĐL
Câu 16: Thực trạng và giải pháp pt thị trường nông sản ở VN hiện nay?
Câu 17: Lợi ích của việc bảo hộ CDĐL đối với ng tiêu dùng?
– Đc chỉ dẫn bởi các dấu hiệu về CDĐL đc gắn trên sp’.
– Yên tâm sd các sp’có nguồn gốc thực từ vùng CDĐL với chất lg đảm bảo.
Câu 18: Khái niệm địa danh, đặc sản, xây dựng thương hiệu?
Địa danh: là tên của 1 khu vực, địa phương, vùng địa lý cụ thể.
Đặc sản: là sp’ có nguồn gốc từ 1 khu vực, địa phương, vùng địa lý cụ thể,có
những tính chất đặc thù về hình thái và chất lg ko giống các sp’ cùng loại khác và
các đặc tính này chủ yếu do các đkiện tự nhiên, con ng xung quanh vùng sx, chế
biến sp’ tạo ra.
Xây dựng thương hiệu: là quá trình lựa chọn và kết hợp các thuộc tính hữu hình
cũng như vô hình với mục đích để khác biết hóa sp’, dịch vụ hoặc tập đoàn 1 cách
thức thú vị, có ý nghĩa và hấp dẫn.
Câu 19: Các giải pháp xây dựng, quảng bá và bảo vệ thương hiệu thị trường nông
sản ở VN hiện nay?

Câu 20: Lợi ích của việc bảo hộ CDĐL đối với cộng đồng?
– Phát triển các ngành nghề truyền thống và các dịch vụ khác, đặc biệt là du
lịch vùng.
– Tạo công ăn việc làm cho người dân, hạn chế di dân, giúp pt triển đều giữa
các vùng kt, ổn định kt vùng.
– Góp phần giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống.
– Pt NN, nông thôn vùng sâu, vùng xa.
Câu 21: Trình bày vai trò của xd và quảng bá thương hiệu nông sản với sx NN ở
VN?
Câu 22: Các yếu tố cấu thành thị trường nông sản?
– Chủ thể thị trường: là các chủ thể pháp nhân kt có lợi ích kt độc lập, có
quyền quyết định 1 cách độc lập về các hđ kinh doanh của mình, có quyền
nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật.

– Khách thể thị trường: là sp’ hữu hình hoặc vô hình đc trao đổi thông qua thị
trường, sp’ có thể tồn tại trên thực tế hoặc có trong tương lai.
– Giới trung gian thị trường: là các môi giới, cầu nối hữu hình hoặc vô hình
liên kết giữa các chủ thể thị trường. giới trung gian thị trường bao gồm hệ
thống môi giới liên hệ:
+giữa những ng sx
+giữa những ng tiêu dùng.
+giữa những ng sx và tiêu dùng.
+giữa những ng sx cùng loại
+giữa những ng tiêu dùng cùng loại và nhuwngxng tiêu dùng khác loại.
Câu 23: Lợi ích của việc xd thương hiệu cho hàng nông sản VN?
Câu 24: Khái niệm thương hiệu, ý nghĩa của thương hiệu với sx NN ở VN?
Thương hiệu là tổng thể các yếu tố như tên goi, khái niệm,thiết kế, dấu hiệu hay
những tính chất khác mà có thể xác định sp’ của cty này khác biệt với cty khác.
Ý nghĩa:
Câu 25: Theo bạn hiểu việc tiến hành quản lý CDĐL là nhằm đạt các mục tiêu gì?
Câu 26: Lợi ích của việc xd thương hiệu với sx nông nghiệp ở VN hiện nay?
Câu 27: Nguyên tắc hđ của hiệp hội CDĐL?
– Đảm bảo tính đại diện cho tất cả chủ thể tham gia hệ thống sx sp’ mang
CDĐL(bao gồm các nhà sx/kinh doanh tham gia hoặc k tham gia hiệp hội).
– Đảm bảo sự minh bạch và dân chủ trong quá trình ban hành các quyết định.
– Sự tham gia của chính quyền địa phương vào tổ chức chỉ dẫn địa lý cho
phép tạo ra mối liên kết chặt chẽ hơn với các chính sách.
Câu 28: Theo bạn khi xd thương hiệu hàng nông sản VN người tiêu dùng đc lợi
những gì?
3 chiều hoặc sự tích hợp những yếu tó đó, đc bộc lộ bằng 1 hoặc nhiều sắc tố. – Có năng lực phân biệt sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của tổ chức triển khai tập thể này với hàng hóadịch vụ của tổ chức triển khai tập thể hay chủ thể khác. Câu 3 : Các hành vi bị coi là xâm phạm so với hướng dẫn địa lý : Sd CDĐL đc bảo lãnh cho sp ’ mặc dầu có nguồn gốc nguồn gốc từ khu vực mangCDĐL, nhưng sp ’ đó ko cung ứng những tiêu chuẩn về đặc thù, chất lượng đặc thùcủa sp ’ mang CDĐL.Sd CDĐL đc bảo lãnh cho sp ’ tương tự như với sp ’ mang hướng dẫn địa lý nhằm mục đích mục đíchlợi dụng khét tiếng uy tín của CDĐL.Sd bất kể tín hiệu nào trùng hoặc tựa như với CDĐL đc bảo lãnh cho sp ’ k cónguồn gốc từ khu vực mang CDĐL đó làm cho người tiêu dùng hiểu sai rằng sp’có nguồn gốc từ khu vực địa lý đó. Sd CDĐL đc bảo lãnh so với rượu vang, rượu mạnh cho trượu vang, rượu mạnh kocó nguồn gốc nguồn gốc từ khu vực địa lý tương ứng với CDĐL đó kể cả trường hợpcó nêu hướng dẫn về nguồn gốc nguồn gốc thật của sản phẩm & hàng hóa hoặc hướng dẫn địa lý đc sddưới dạng dịch nghĩa, phiên âm hoặc đc sd kèm theo những từ loại, kiểu, dạng, phỏngtheo hoặc những từ tựa như như vậy. Câu 4 : Trình bày khái niệm thương hiệu, ý nghĩa của thương hiệu trong pt thị trườngnông sản ở việt nam : KN : Nhãn hiệu là tín hiệu dùng để phân biệt sản phẩm & hàng hóa dịch vụ của những tổ chức triển khai, cánhân khác nhauÝ nghĩa : Câu 5 : Nội dung pháp luật về bảo lãnh thương hiệu ghi nhận : 1. Mục tiêu bảo lãnh : Bảo hộ quyền lợi của cá thể tập thể có sp ’, dịch vụ đc chứngnhận sd2. Quyền ĐK : + Tổ chức có tính năng trấn áp ghi nhận chất lượng đặc tính nguồn gốc hoặctiêu chí khác tương quan đến sản phẩm & hàng hóa dịch vụ với điều kiện kèm theo ko thực thi sx kinhdoanh sản phẩm & hàng hóa dịch vụ đó + Đối với địa điểm, tín hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản nổi tiếng với địa phương củaVN thì việc đký phải đc cơ quan nhà nc có thẩm quyền được cho phép. 3. đối tượng người dùng bảo lãnh : Nhãn hiệu ghi nhận của sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ. 4. Thời gian bảo lãnh : – Trong 10 năm, hoàn toàn có thể gia hạn nhiều lần liên tục mỗi lần10 năm – Tuy nhiên văn bằng bảo lãnh bị chấm hết hiệu lực hiện hành trong trường hợp chủ giấychứng nhận đký NHCN vi phạm quy định sd NHCN hoặc k trấn áp, trấn áp kcó hiệu suất cao việc thực thi quy định sử dụng NHCN5. Chủ thể quyền : – Chủ sở hữu là tổ chức triển khai có công dụng kiểm định, xác nhận những đặc tính của hànghóa, dịch vụ ; ko sx kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đó. – Chủ sở hữu ghi nhận những chủ thể sx kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa dịch vụ đc sd nhãnhiệu ghi nhận cho sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của họ nếu tuân thủ quy trình tiến độ trấn áp vềbản chất và chất lg của sp ’. 6. Khả năng bán và chuyển nhượng ủy quyền : k đc bán và chuyển nhượng7. Quyền bảo vệ : chủ sở hữu8. Điều kiện bảo lãnh : – Là tín hiệu nhìn thấy đc dưới dạng vần âm, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình3 chiều hoặc sự phối hợp những yếu tó đó, đc biểu lộ bằng 1 hoặc nhiều sắc tố. – Có năng lực phân biệt sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu thương hiệu chứng nhậnnày với sản phẩm & hàng hóa dịch vụ của chủ sở hữu NHCN khác hoặc chủ thể khác. Câu 6 : Các hành vi ko bị coi là xâm phạm quyền so với CDĐL ? – Gắn CDĐL đã đc bảo lãnh lên sản phẩm & hàng hóa, vỏ hộp sản phẩm & hàng hóa, phương tiện đi lại kinhdoanh, sách vở thanh toán giao dịch trong hđ kinh doanh thương mại – Lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm mục đích để bán, tàng trữ để bán sản phẩm & hàng hóa cómang chi dẫn địa lý đc bảo lãnh. – Nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa có mang hướng dẫn địa lý đc bảo lãnh. Câu 7 : Trình bày khái niệm NHTT, ý nghĩa của NHTT trong pt thị trường nôngsản ở việt nam ? Khái niệm : NHTT là thương hiệu dùng để phân biết sản phẩm & hàng hóa, dịch vu của những thànhviên của tổ chức triển khai là chủ sở hữu thương hiệu sản phẩm & hàng hóa đó với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của tổchức, ca nhân ko phải là thành viên của tổ chức triển khai đó. Ý nghĩa : Câu 8 : Nôi dung pháp luật về bảo lãnh CDĐL1. Mục tiêu bảo lãnh : Bảo hộ quyền lợi của nhà sx hội đồng và ng tiêu dùng2. Quyền ĐK : – Thuộc về nhà nc – Nhà nc được cho phép tổ chức triển khai cá thể sx sp ’ mang CDĐL, tổ chức triển khai tập thể đại diệncho những tổ chức triển khai, cá thể đó hoặc cơ quan quản trị hành chính địa phương nơi cóCDĐL thực thi quyền đký CDĐL. Người triển khai quyền đký CDĐL ko trởthành chủ sở hữu CDĐL đó. 3. Đối tượng bảo lãnh : CDĐL của sản phẩm & hàng hóa. 4. Thời gian bảo lãnh : – Vô thời hạn, hiệu lực thực thi hiện hành của giấy chuwngsnhaanj đký CDĐL bị hủy bỏ nếu những điềukiện tạo nên danh tiếng, chất lg, đặc tính của sp ’ thay đổi5. Chủ thể quyền : – Chủ sở hữu CDĐL của việt nam là nhà nc-Nhà nc trao quyền sd CDĐL cho tổ chức triển khai, cá thể thực thi việc sx sp ’ mangCDĐL tại địa phương tương ứng. 6. Khả năng bán và chuyển nhượng ủy quyền : k đc bán và chuyển nhượng7. Quyền bảo vệ : cơ quan quản trị nhà nc, tổ chức triển khai quản trị CDĐL, những nhà sx, kinhdoanh trong khu vực. 8. Điều kiện bảo lãnh : – SP mang CDĐL có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng chủ quyền lãnh thổ hoặcnc tương ứng với CDĐL. – SP mang CDĐL có nổi tiếng, chất lượng hoặc đặc tính đa phần do đkiện địa lýcủa khu vực, địa phương, vùng chủ quyền lãnh thổ hoặc nc tương ứng với CDĐL đó quyếtđịnh. Câu 9 : Vai trò của thị trường nông sản với pt sx nông nghiệp ở việt nam lúc bấy giờ ? Câu 10 : Trình bày khái niệm hướng dẫn địa lý, ý nghĩa của hướng dẫn địa lý với pt sxNN ở việt nam lúc bấy giờ ? Chỉ dẫn địa lý là tín hiệu dùng để chỉ sp ’ có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng chủ quyền lãnh thổ hay vương quốc đơn cử. Ý nghĩa : Câu 11 : Trình bày vai trò của hiệp hội hướng dẫn địa lý ? – Điều phối những hđ sx sp ’ mang CDĐL. – Xd quy định hđ – Tạo đkiện thuận tiện để đạt đc những thỏa thuận hợp tác giữa những nhà sx. – Quản lý mạng lưới hệ thống trấn áp chất lg sp ’ – Hoạch định kế hoạch triển khai tiếp thị sp’Câu 12 : Trình bày nội dung chiếm hữu và sd NHCN ? Câu 13 : Trình bày nội dung những quyền so với CDĐL ? – Quyền của nhà nc so với CDĐL : Quyền sở hữu CDĐL : quyền đký, quyền trao quyền sd CDĐL cho tổ chức triển khai, cá nhântiến hành việc sx sp ’ mang CDĐL, quyền bảo vệ CDĐL, chống lại những hành vixâm phạm. – Quyền của tổ chức triển khai đc trao quyền quản trị CDĐL + Cho phép ng khác sd CDĐL + Ngăn cấm ng khác sd CDĐL – Quyền của những nhà sx : + Đc sd CDĐL trên những sp ’ của mình. + Ngăn chặn ng khác sd CDĐL.Câu 14 : Lợi ích của việc bảo lãnh CDĐL với những nhà sx ? – Có đc lợi thế cạnh tranh đối đầu trên thị trường. – Giúp nhà sx duy trì đc lượng người mua truyền thống lịch sử, lôi cuốn khách hàngtiềm năng. – Giúp tăng doanh thu và doanh thu. – Giúp nhà sx đưa sp xâm nhập thị trường thuận tiện và lan rộng ra thị trườngxuất khẩu. – Giúp nhà sx chống những hành vi cạnh tranh đối đầu ko lành mạnh. Câu 15 : Anh ( chị ) hãy cho biết có mấy hình thức đký sở hữu trí tuệ ? Gồm 3 hình thức chính : NHTT, NHCN, CDĐLCâu 16 : Thực trạng và giải pháp pt thị trường nông sản ở việt nam lúc bấy giờ ? Câu 17 : Lợi ích của việc bảo lãnh CDĐL so với ng tiêu dùng ? – Đc hướng dẫn bởi những tín hiệu về CDĐL đc gắn trên sp ’. – Yên tâm sd những sp’có nguồn gốc thực từ vùng CDĐL với chất lg bảo vệ. Câu 18 : Khái niệm địa điểm, đặc sản nổi tiếng, kiến thiết xây dựng tên thương hiệu ? Địa danh : là tên của 1 khu vực, địa phương, vùng địa lý đơn cử. Đặc sản : là sp ’ có nguồn gốc từ 1 khu vực, địa phương, vùng địa lý đơn cử, cónhững đặc thù đặc trưng về hình thái và chất lg ko giống những sp ’ cùng loại khác vàcác đặc tính này hầu hết do những đkiện tự nhiên, con ng xung quanh vùng sx, chếbiến sp ’ tạo ra. Xây dựng tên thương hiệu : là quy trình lựa chọn và tích hợp những thuộc tính hữu hìnhcũng như vô hình dung với mục tiêu để khác biết hóa sp ’, dịch vụ hoặc tập đoàn lớn 1 cáchthức mê hoặc, có ý nghĩa và mê hoặc. Câu 19 : Các giải pháp thiết kế xây dựng, tiếp thị và bảo vệ tên thương hiệu thị trường nôngsản ở việt nam lúc bấy giờ ? Câu 20 : Lợi ích của việc bảo lãnh CDĐL so với hội đồng ? – Phát triển những ngành nghề truyền thống lịch sử và những dịch vụ khác, đặc biệt quan trọng là dulịch vùng. – Tạo công ăn việc làm cho người dân, hạn chế di dân, giúp pt triển đều giữacác vùng kt, không thay đổi kt vùng. – Góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống truyền thống lịch sử. – Pt NN, nông thôn vùng sâu, vùng xa. Câu 21 : Trình bày vai trò của xd và tiếp thị tên thương hiệu nông sản với sx NN ởVN ? Câu 22 : Các yếu tố cấu thành thị trường nông sản ? – Chủ thể thị trường : là những chủ thể pháp nhân kt có quyền lợi kt độc lập, cóquyền quyết định hành động 1 cách độc lập về những hđ kinh doanh thương mại của mình, có quyềnnhân danh mình tham gia những quan hệ pháp lý. – Khách thể thị trường : là sp ’ hữu hình hoặc vô hình dung đc trao đổi trải qua thịtrường, sp ’ hoàn toàn có thể sống sót trên thực tiễn hoặc có trong tương lai. – Giới trung gian thị trường : là những môi giới, cầu nối hữu hình hoặc vô hìnhliên kết giữa những chủ thể thị trường. giới trung gian thị trường gồm có hệthống môi giới liên hệ : + giữa những ng sx + giữa những ng tiêu dùng. + giữa những ng sx và tiêu dùng. + giữa những ng sx cùng loại + giữa những ng tiêu dùng cùng loại và nhuwngxng tiêu dùng khác loại. Câu 23 : Lợi ích của việc xd tên thương hiệu cho hàng nông sản việt nam ? Câu 24 : Khái niệm tên thương hiệu, ý nghĩa của tên thương hiệu với sx NN ở việt nam ? Thương hiệu là tổng thể và toàn diện những yếu tố như tên goi, khái niệm, phong cách thiết kế, tín hiệu haynhững đặc thù khác mà hoàn toàn có thể xác lập sp ’ của cty này độc lạ với cty khác. Ý nghĩa : Câu 25 : Theo bạn hiểu việc thực thi quản trị CDĐL là nhằm mục đích đạt những tiềm năng gì ? Câu 26 : Lợi ích của việc xd tên thương hiệu với sx nông nghiệp ở việt nam lúc bấy giờ ? Câu 27 : Nguyên tắc hđ của hiệp hội CDĐL ? – Đảm bảo tính đại diện thay mặt cho tổng thể chủ thể tham gia mạng lưới hệ thống sx sp ’ mangCDĐL ( gồm có những nhà sx / kinh doanh thương mại tham gia hoặc k tham gia hiệp hội ). – Đảm bảo sự minh bạch và dân chủ trong quy trình phát hành những quyết định hành động. – Sự tham gia của chính quyền sở tại địa phương vào tổ chức triển khai hướng dẫn địa lý chophép tạo ra mối link ngặt nghèo hơn với những chủ trương. Câu 28 : Theo bạn khi xd tên thương hiệu hàng nông sản việt nam người tiêu dùng đc lợinhững gì ?