17 Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách: Thảo luận 4 dự án luật mới nhất

Sáng 28/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, thảo luận bốn dự án luật trình Quốc hội Hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật Điện ảnh (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Trong đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ nhận được sự quan tâm của giới khoa học và giới quản lý. Mặc dù là Luật sửa đổi, bổ sung nhưng có đến hơn 100 điều của Luật hiện hành phải sửa đổi; đồng thời, còn điều chỉnh một số quy định tại 4 luật khác có liên quan (Luật Hải quan, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Giá).
Việc ban hành Luật sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả nền kinh tế, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.