19 Vì sao cần bổ sung quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa mới nhất

Theo Bộ KH&CN, việc bổ sung quy định mới về quản lý truy xuất nguồn gốc sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực, chẳng hạn như giúp thống nhất nguyên tắc, phương thức truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa; nâng cao quản lý chất lượng, an toàn, vệ sinh sản phẩm,…

Dự thảo nghị định mới bổ sung thêm quy định về quản lý hoạt động truy xuất nguồn gốc. Ảnh: Vietq
Bộ KH&CN đang lấy ý kiến góp ý của người dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và biện pháp thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.
Theo Bộ KH&CN, việc ban hành một nghị định sửa đổi, bổ sung là việc cần thiết nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thời gian vừa qua về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và phân công trách nhiệm quản lý chất lượng đối với các bộ, ngành.
Một trong những điểm nổi bật của dự thảo là việc bổ sung Mục 8 Chương II “Quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa” và bổ sung Điều 19đ quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong Mục 8 vào Nghị định 132/2008/NĐ-CP.
Cụ thể, Bộ KH&CN sẽ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc, bảo đảm nâng cao năng lực kỹ thuật cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và hỗ trợ phát triển sản phẩm, hàng hóa chủ lực.
Đồng thời, các bộ, ngành sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai, thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý.
Đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị này sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan triển khai hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.
Theo Bộ KH&CN, quy định mới được bổ sung nhằm giải quyết các vướng mắc hiện nay về truy xuất nguồn gốc như: (i) hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở để triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc của Việt Nam chưa đầy đủ, thiếu tính đồng bộ và thống nhất; (ii) tem truy xuất nguồn gốc áp dụng trên các sản phẩm hiện nay chưa được chuẩn hóa về nội dung và hình thức; (iii) các hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện tại mang tính khép kín, không có khả năng tương tác, liên kết, chia sẻ và trao đổi dữ liệu với các hệ thống truy xuất nguồn gốc khác; (iv) thông tin truy xuất nguồn gốc chưa đáp ứng đúng yêu cầu về truy xuất (không duy trì một hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm thu thập và bổ sung thêm các thông tin sự kiện liên quan đến sản phẩm trong suốt chuỗi cung ứng).
Bởi vậy, Bộ KH&CN nhận định, việc thêm quy định mới về quản lý truy xuất nguồn gốc sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực, chẳng hạn như: giúp thống nhất nguyên tắc, phương thức truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa; nâng cao quản lý chất lượng, an toàn, vệ sinh sản phẩm; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giúp người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm, hàng hóa có chất lượng, đúng nguồn gốc xuất xứ.
Bên cạnh đó, việc bổ sung quy định cũng phù hợp với thực tiễn quản lý, bắt kịp với xu hướng phát triển, triển khai truy xuất nguồn gốc trên thế giới và trình độ phát triển công nghệ hiện nay trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.