7 Java – Xây dựng chương trình quản lý học sinh của một trường trung học phổ thông. mới nhất

Java – Xây dựng chương trình quản lý học sinh của một trường trung học phổ thông.

Để quản lý hồ sơ học viên của trường trung học phổ thông, người ta cần quản lý những thông tin như sau : Các thông tin về lớp và các thông tin cá thể của mỗi học viên. Với mỗi học viên, các thông tin cá thể cần quản lý gồm có họ và tên, giới tính và quê quán .

  • Hãy xây dựng lớp Nguoi để quản lý các thông tin cá nhân của mỗi học sinh.
  • Xây dựng lớp HoSoHocSinh (hồ sơ học sinh) để quản lý các thông tin về mỗi học sinh.
  • Xây dựng các phương thức nhập, hiển thị các thông tin của mỗi học sinh.
  • Viết chương trình chính thực hiện các công việc sau: Nhập vào danh sách gồm n học sinh (n nhập từ bàn phím), hiển thị ra màn hình tất cả những học sinh quê ở Thái Nguyên và những học sinh của lớp 10A1.

Bài giải

——————– ######## ——————–

Bạn đang đọc: Java – Xây dựng chương trình quản lý học sinh của một trường trung học phổ thông.

Nguoi. java

package baitapquanlyhocsinh;

import java.util.Scanner;

public class Nguoi {
	private String hoTen;
	private String gioiTinh;
	private String queQuan;
	
	public Nguoi() {
		super();
	}

	public Nguoi(String hoTen, String gioiTinh, String queQuan) {
		super();
		this.hoTen = hoTen;
		this.gioiTinh = gioiTinh;
		this.queQuan = queQuan;
	}
	
	public String getQueQuan() {
		return queQuan;
	}

	public void nhapThongTin() {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Nhập họ tên học sinh: ");
		hoTen = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập giới tính: ");
		gioiTinh = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập quê quán: ");
		queQuan = scanner.nextLine();
	}
	
	public void hienThiThongTin() {
		System.out.println("Họ tên: " + hoTen);
		System.out.println("Giới tính: " + gioiTinh);
		System.out.println("Quê quán: " + queQuan);
	}
}

HoSoHocSinh. java

package baitapquanlyhocsinh;

import java.util.Scanner;

public class HoSoHocSinh {
	private String lop;
	private Nguoi nguoi;
	
	public HoSoHocSinh() {
		super();
	}

	public HoSoHocSinh(String lop, Nguoi nguoi) {
		super();
		this.lop = lop;
		this.nguoi = nguoi;
	}
	
	public String getLop() {
		return lop;
	}

	public void setLop(String lop) {
		this.lop = lop;
	}

	public Nguoi getNguoi() {
		return nguoi;
	}

	public void setNguoi(Nguoi nguoi) {
		this.nguoi = nguoi;
	}

	public void nhapThongTinHoSo() {
		nguoi = new Nguoi();
		nguoi.nhapThongTin();
		
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Nhập lớp: ");
		lop = scanner.nextLine();
	}
	
	public void hienThiThongTinHoSo() {
		nguoi.hienThiThongTin();
		System.out.println("Lớp: " + lop);
	}
}

Xem thêm: Làm cách nào để gỡ cài đặt ứng dụng default từ Windows 8 / 8.1

Test. java

package baitapquanlyhocsinh;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Test {

	public static void main(String[] args) {
		ArrayList arrHoSo = new ArrayList();
		int n;
		HoSoHocSinh hoSoHocSinh;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập số học sinh: ");
		n = scanner.nextInt();
		
		for (int i = 0; i 

Kết quả sau khi biên dịch chương trình :banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

Xem thêm: Azota – Ứng dụng giao và chấm bài tập

, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua bai tap quan ly hoc sinh 1 PNG

ketqua bai tap quan ly hoc sinh 2 PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Source: https://mix166.vn
Category: Ứng Dụng Mới