9 Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học – Đề 1 – Thư viện Đề Thi – Đáp mới nhất

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN HÓA HỌC LỚP 8

Đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học lớp 8 dưới đây là đề thi học kì II lớp 8 môn Hóa học dành cho các bạn học sinh tham khảo nhằm học tốt môn Hóa học, ôn thi học kì 2, ôn thi cuối năm môn Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Bạn đang đọc: Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học – Đề 1 – Thư viện Đề Thi – Đáp

Câu 1. (1 điểm) Có những từ và cụm từ: phản ứng hoá hợp, sự khử, phản ứng phân huỷ, sự oxi hoá, chất khử, phản ứng thế, chất oxi hoá. Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong những câu sau:

1 ) Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời ………………………. và ……………………….. 2 ) ……………………….. là phản ứng hoá học trong đó từ một chất sinh ra nhiều chất mới. 3 ) ……………………….. là phản ứng hoá học trong đó nguyên tử của đơn chất sửa chữa thay thế cho nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất. 4 ) ……………………….. là phản ứng hoá học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất bắt đầu.

Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu 2. Có các chất sau đây: SO3, P2O5, CuO, SiO2, Fe2O3, CO2. Dãy các chất nào sau đây đều gồm các chất là oxit axit?

A. SO3, P2O5, SiO2, CO2 B. SO3, P2O5, Fe2O3, CO2 C. SO3, P2O5, SiO2, Fe2O3 D. SO3, P2O5, CuO, CO2.

Câu 3. Có các chất sau đây: K2SO4, Mg(OH)2, Al(OH)3, H2SO4, H3PO4, NaHCO3. Dãy các chất nào sau đây gồm các axit và bazơ?

A. K2SO4, Mg ( OH ) 2, Al ( OH ) 3, H2SO4. B. Mg ( OH ) 2, Al ( OH ) 3, H2SO4, H3PO4. C. Mg ( OH ) 2, H2SO4, H3PO4, NaHCO3. D. Mg ( OH ) 2, Al ( OH ) 3, H2SO4, NaHCO3.

Câu 4. Một oxit của nitơ có phân tử khối bằng 108. Công thức hóa học của oxit đó là

A. NO B. NO2 C. N2O3 D. N2O5.

Câu 5. Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nguyên tố X với nhóm SO4 là X2(SO4)3 và hợp chất tạo bởi nhóm nguyên tử Y với H là HY. Công thức hoá học của hợp chất giữa nguyên tố X với nhóm nguyên tử Y là

A. XY2 B. X3Y C. XY3 D. XY

Câu 6. 2,24 gam CaCl2 được hoà tan trong nước để được 100 ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch là

A. 0,20 M B. 0,02 M C. 0,01 M D. 0,029 M

Xem thêm: Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh THPT

( cho Ca = 40 ; Cl = 35,5 )

Câu 7. 40 ml dung dịch H2SO4 8 M được pha loãng đến 160 ml. Nồng độ mol của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng là

A. 0,5 M B. 1,0 M C. 1,6 M D. 2,0 M

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 8. (1 điểm) Viết công thức hoá học của các hợp chất tạo bởi các thành phần cấu tạo sau và tính phân tử khối của các hợp chất đó. II III

1 ) Pb và NO3 2 ) Ca và PO4 3 ) Fe và Cl 4 ) Ag và SO4 ( Pb = 207 ; Fe = 56 ; Ca = 40 ; P = 31 ; O = 16 ; N = 14, Ag = 108, S = 32, Cl = 35,5 )

Câu 9. (2 điểm) Hãy lập các phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau:

1 ) Na + O2 – — 2 ) Fe + HCl – — FeCl2 + H2 3 ) Al + CuCl2 – — AlCl3 + Cu 4 ) BaCl2 + AgNO3 – — AgCl + Ba ( NO3 ) 2 5 ) NaOH + Fe2 ( SO4 ) 3 – — Fe ( OH ) 3 + Na2SO4 6 ) Pb ( NO3 ) 2 + Al2 ( SO4 ) 3 – — Al ( NO3 ) 3 + PbSO4

Câu 10. (3 điểm) Cho 5,4 gam nhôm phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit clohiđric. Phản ứng hóa học xảy ra theo sơ đồ sau:

Al + HCl ——- AlCl3 + H2 ↑ 1. Lập phương trình hoá học của phản ứng trên. 2. Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc.

3. Tinh khối lượng muối AlCl3 tạo thành sau phản ứng.

Xem thêm: Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh THPT

Đề thi học viên giỏi môn Ngữ Văn lớp 8 năm năm ngoái huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn tiếng Anh – trung học cơ sở Nguyễn Huệ, Khánh Hòa Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán – Phòng Giáo dục đào tạo Bảo Lộc, Lâm Đồng ( Đề 3 )