9 TUYỂN TẬP 23 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP ÔN LUYỆN THI VIOLYMPIC – Tài liệu text mới nhất

TUYỂN TẬP 23 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP ÔN LUYỆN THI VIOLYMPIC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (357.85 KB, 18 trang )

Bạn đang đọc: TUYỂN TẬP 23 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP ÔN LUYỆN THI VIOLYMPIC – Tài liệu text

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

————-***—————-

TUYỂN TẬP 23 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƢỠNG TOÁN LỚP 4 ÔN LUYỆN THI
VIOLYMPIC TRÊN MẠNG
(Tài liệu lưu hành nội bộ)

Giáo viên biên soạn: Cô Trang
Liên hệ đặt mua tài liệu: 0948.228.325
Email: nguyentrangmath@gmail.com
Website: www.ToanIQ.com

Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325

1

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

————-***—————-

PHỤ LỤC

 CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH SỐ

A – LÝ THUYẾT
I. Đọc số
1) Trường hợp số có chữ số tận cùng là 1.

2) Trường hợp số có chữ số tận cùng là 4.
3) Trường hợp số có chữ số tận cùng là 5.
II. Viết số:
1) Viết số theo lời đọc cho trước.
2) Cho số viết lời đọc.
III – So sánh

 CHUYÊN ĐỀ 2: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC – TÍNH NHANH

A – LÝ THUYẾT
GHI NHỚ
 PHÉP CỘNG
 PHÉP TRỪ
 PHÉP NHÂN
 PHÉP CHIA

I – Tính giá trị biểu thức.
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325

2

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

————-***—————-

II – Tính nhanh.
Dạng 1. Vận dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng
Dạng 2. Vận dụng tính chất của dãy số cách đều

Dạng 3. Vận dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân
Dạng 4. Vận dụng quy tắc nhân một số với một tổng
Dạng 5. Vận dụng quy tắc nhân một số với một hiệu
Dạng 6. Một vế bằng 0

B – BÀI TẬP
I – Một số bài toán violympic.
Hướng dẫn giải

II – Bài tập tự luyện, HSG.
Hướng dẫn giải

 CHUYÊN ĐỀ 3: TÌM X

A – LÝ THUYẾT

I. Một số lƣu ý cần nhớ khi giải toán tìm X:
II. Các dạng bài tìm X thƣờng gặp ở lớp 3:

Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325

3

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

————-***—————-

Dạng 1: Các bài tìm X mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của 1 số với 1 chữ

còn vế phải là 1 số.
Dạng 2: Những bài tìm X mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của 1 số với 1
chữ còn vế phải là 1 tổng, hiệu, tích, thương của hai số.
Dạng 3: Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính không có dấu
ngoặc đơn, vế phải là một số.
Dạng 4: Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính có dấu ngoặc
đơn, vế phải là một số.
Dạng 5: Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính không có dấu
ngoặc đơn, vế phải là 1 tổng, hiệu, tích, thương của hai số.
Dạng 6: Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính có dấu ngoặc
đơn, vế phải là 1 tổng, hiệu, tích, thương của hai số.

B – BÀI TẬP
I – Một số bài toán violympic.
Hướng dẫn giải

II – Bài tập tự luyện, HSG.
Hướng dẫn giải

 CHUYÊN ĐỀ 4: CẤU TẠO SỐ

A – LÝ THUYẾT

I – Kiến thức cần nhớ.
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325

4

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam

Cô Trang – 0948.228.325

————-***—————-

II – Các dạng bài tập.

Loại 1: Viết số tự nhiên từ những chữ số cho trước.
Loại 2: Tìm số lớn nhất (hoặc bé nhất) có hai chữ số khi biết tổng (hoặc hiệu)
của các chữ số.
 Dạng 1: Tìm số lớn nhất khi biết tổng các chữ số.
 Dạng 2: Tìm số bé nhất có hai chữ số khi biết tổng của các chữ số.
 Dạng 3: Tìm số lớn nhất có hai chữ số khi biết hiệu các chữ số của số đó.
 Dạng 4: Tìm số bé nhất có hai chữ số khi biết hiệu các chữ số.
Loại 3: Viêt thêm chữ số vào bên trái một số tự nhiên.
Loại 4: Viết thêm chữ số vào bên phải một số tự nhiên.
Loại 5: Viết thêm chữ số vào bên phải và bên trái một số tự nhiên.
Loại 6: Viết thêm chữ số xen giữa các chữ số của một số tự nhiên.
Loại 7: Xóa đi một số chữ số của một số tự nhiên.
Loại 8: Các bài toán về số tự nhiên và tổng các chữ số của nó.
Loại 9: Các bài toán về số tự nhiên và hiệu các chữ số của nó.
Loại 10: Các bài toán về số tự nhiên và tích các chữ số của nó.

B – BÀI TẬP
I – Một số bài toán violympic.
Hướng dẫn giải

II – Bài tập tự luyện, HSG.
Hướng dẫn giải

Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325

5

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

————-***—————-

 CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC BÀI TOÁN VỀ KỸ THUẬT TÍNH
VÀ QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHÉP TÍNH
A – LÝ THUYẾT

I – Kiến thức cơ bản cần nắm vững
II – Bài tập minh họa

B – BÀI TẬP
I – Một số bài toán violympic.
Hướng dẫn giải

II – Bài tập tự luyện, HSG.
Hướng dẫn giải

 CHUYÊN ĐỀ 6: DÃY SỐ TỰ NHIÊN, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT
A – LÝ THUYẾT
I – Các kiến thức cần nhớ
II – Các loại dãy số
III – Các cách giải:
Dạng 1: Điền thêm số hạng vào sau, giữa Hoặc trước một dãy số.
Dạng 2: Xác định số a có thuộc dãy số đã cho hay không

Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325

6

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

————-***—————-

Dạng 3: Tìm số hạng của dãy số
Dạng 4: Tìm tổng các số hạng của dãy số
Dạng 5: Dãy chữ

B – BÀI TẬP
I – Một số bài toán violympic.
Hướng dẫn giải

II – Bài tập tự luyện, HSG.
Hướng dẫn giải

 CHUYÊN ĐỀ 7: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TRUNG BÌNH CỘNG
A – LÝ THUYẾT
I – Các kiến thức cần nhớ
II – Một số dạng toán trung bình cộng thƣờng gặp
1. Nếu một trong hai số lớn hơn TRUNG BÌNH CỘNG của chúng a đơn vị thì số
đó lớn hơn số còn lại a x 2 đơn vị.
2. TRUNG BÌNH CỘNG của một số lẻ các số cách đều nhau chính là số ở chính
giữa dãy số.
3. TRUNG BÌNH CỘNG của một số chẵn các số cách đều nhau thì bằng

1
tổng
2

của một cặp các số cách đều hai đầu dãy số.
4. Trong các số đã cho, nếu một số bằng TRUNG BÌNH CỘNG của các số còn lại
thì số đó chính bằng TRUNG BÌNH CỘNG của tất cả các số đã cho đó.
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325

7

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

————-***—————-

5.Cho 3 số a, b, c và số chưa biết là x. Nếu cho biết x lớn hơn (bé hơn) số TBC
của 4 số a, b, c, x là n đơn vị

B – BÀI TẬP
I – Một số bài toán violympic.
Hướng dẫn giải

II – Bài tập tự luyện, HSG.
Hướng dẫn giải

 CHUYÊN ĐỀ 8: DẠNG TOÁN TÍNH NGƢỢC TỪ CUỐI

Xem thêm: Khái niệm giáo dục là gì? Mục đích, vai trò của giáo dục

A – LÝ THUYẾT
Dạng 1: Tính theo thứ tự
Dạng 2: Tính ngược từ cuối

B – BÀI TẬP
I – Một số bài toán violympic.
Hướng dẫn giải

II – Bài tập tự luyện, HSG.
Hướng dẫn giải

Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325

8

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

————-***—————-

 CHUYÊN ĐỀ 9: DẠNG TĂNG, GIẢM, ÍT HƠN, NHIỀU HƠN
A – LÝ THUYẾT
Dạng 1: Tìm tổng mới
Dạng 2: Tìm hiệu mới
Dạng 3: Tìm thừa số
Dạng 4: Tích tăng bao nhiêu đơn vị
Dạng 5: Tích giảm bao nhiêu đơn vị
Dạng 6: Tìm tích ban đầu
Dạng 7: Tìm tích mới

Dạng 8: Tìm thương mới
Dạng 9: Thương tăng lên hay giảm đi bao nhiêu đơn vị
Dạng 10: Thêm bao nhiêu
Dạng 11: Tìm số chia, số bị chia
Dạng 12: Thêm bao nhiêu vào số chia, số bị chia
Dạng 13: Tích giảm bao nhiêu
Dạng 14: Tích tăng thêm bao nhiêu

B – BÀI TẬP
I – Một số bài toán violympic.
Hướng dẫn giải

II – Bài tập tự luyện, HSG.
Hướng dẫn giải

Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325

9

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

————-***—————-

 CHUYÊN ĐỀ 10: PHÉP CHIA – SỐ DƢ
A – LÝ THUYẾT

Kiến thức cần nhớ
Dạng 1: Tìm số bị chia

Dạng 2: Tìm số chia
Dạng 3: Tìm thương
Dạng 4: Tìm thương thỏa mãn điều kiện bài toán
Dạng 5: Tìm số ít nhất để thỏa mãn bài toán
Dạng 6: Chia có dư

B – BÀI TẬP
I – Một số bài toán violympic.
Hướng dẫn giải

II – Bài tập tự luyện, HSG.
Hướng dẫn giải

 CHUYÊN ĐỀ 12: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

A – LÝ THUYẾT
Phương pháp chung để giải các bài toán.

Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325

10

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

————-***—————-

Phương pháp giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị bằng phép tính chia, nhân
(kiểu bài 1).

Phương pháp giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị giải bằng 2 phép tính chia:
(Kiểu bài 2).
Hướng dẫn cách phân biệt hai kiểu bài

B – BÀI TẬP
I – Một số bài toán violympic.
Hướng dẫn giải

II – Bài tập tự luyện, HSG.
Hướng dẫn giải

 CHUYÊN ĐỀ 13: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG – TỈ, HIỆU – TỈ CỦA HAI SỐ
A – LÝ THUYẾT
I – Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số
II – Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó

B – BÀI TẬP
I – Một số bài toán violympic.
Hướng dẫn giải

II – Bài tập tự luyện, HSG.
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325

11

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

————-***—————-

Hướng dẫn giải

 CHUYÊN ĐỀ 14: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU HAI SỐ, PHƢƠNG PHÁP KHỬ
A – LÝ THUYẾT
I – Tìm hai số khi biết hiệu hai số
II – Giải bài toán bằng phƣơng pháp khử
B – BÀI TẬP
I – Một số bài toán violympic.
Hướng dẫn giải

II – Bài tập tự luyện, HSG.
Hướng dẫn giải

 CHUYÊN ĐỀ 15: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH VẬN DỤNG DẤU HIỆU CHIA HẾT
A – LÝ THUYẾT
I – Kiến thức cần nhớ
II – Các dạng toán thƣờng gặp
1. Tìm chữ số chƣa biết theo dấu hiệu chia hết.
2. Tìm số tự nhiên theo dấu hiệu chia hết
3. Chứng tỏ một số hoặc một biểu thức chia hết cho (hoặc không chia hết
cho) một số nào đó.
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325

12

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

————-***—————-

4. Các bài toán thay chữ bằng số

B – BÀI TẬP
I – Một số bài toán violympic.
Hướng dẫn giải

II – Bài tập tự luyện, HSG.
Hướng dẫn giải

 CHUYÊN ĐỀ 16: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN SỐ
A – LÝ THUYẾT
1. Tìm phân số của một số
BÀI TẬP VẬN DỤNG
Hướng dẫn giải
2. Các dạng khác
Dạng 1: Chuyển từ tử xuống mẫu, hoặc thêm vào tử bớt mẫu cùng một số
hoặc ngược lại.
Dạng 2: Cùng thêm (bớt) vào tử và mẫu
Dạng 3: Hiệu là ẩn phải xác định và thêm bớt để tìm hiệu mới
Dạng 4: Thêm bớt ở tử hoặc ở mẫu
Dạng 5: Dạng đặc biệt thêm bớt mà không có phân số ban đầu
Dạng 6: Dạng tổng hợp
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325

13

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam

Cô Trang – 0948.228.325

————-***—————-

Dạng 7: So sánh phân số

B – BÀI TẬP
I – Một số bài toán violympic.
Hướng dẫn giải

II – Bài tập tự luyện, HSG.
Hướng dẫn giải

 CHUYÊN ĐỀ 17: CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƢỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƢỢNG

A – LÝ THUYẾT

I – Ghi nhớ
1. Đơn vị đo độ dài
2. Đơn vị đo khối lượng
3. Đơn vị đo thời gian
4. Bảng đơn vị đo diện tích
II – Phƣơng pháp:
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325

14

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

————-***—————-

Dạng toán chuyển đổi đơn vị:
Dạng toán so sánh hai số đo:
Dạng toán thực hiện phép tính trên số đo đại lượng:
Dạng toán chia đại lượng

B – BÀI TẬP
I – Một số bài toán violympic.
Hướng dẫn giải

II – Bài tập tự luyện, HSG.
Hướng dẫn giải

 CHUYÊN ĐỀ 18: DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHỮ SỐ TẬN CÙNG
A – LÝ THUYẾT
Ghi nhớ
B – BÀI TẬP
I – Bài tập vận dụng
Hướng dẫn giải
II – Một số bài toán violympic.
Hướng dẫn giải
III – Bài tập tự luyện, HSG.
Hướng dẫn giải
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325

15

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

————-***—————-

 CHUYÊN ĐỀ 19: CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC
A – LÝ THUYẾT
I – Một số kiến thức cần lưu ý
II – Phương pháp giải
III – Các dạng toán thường gặp
Dạng 1: Các bài toán đơn giản
Dạng 2. Các bài toán về thêm bớt cạnh hình vuông, cạnh hình chữ nhật.
Dạng 3. Các bài toán về chia, ghép hình
Dạng 4. Các bài toán về tổng, hiệu giữa chiều dài và chiều rộng
Dạng 5. Tổng chu vi.
Dạng 6 : Đếm đoạn thẳng, đếm tam giác

B – BÀI TẬP
I – Một số bài toán violympic.
Hướng dẫn giải
II – Bài tập tự luyện, HSG.
Hướng dẫn giải

 CHUYÊN ĐỀ 20: DẠNG TOÁN TRỒNG CÂY
A – LÝ THUYẾT
Dạng 1: Trồng cây 2 đầu
Dạng 2: Trồng cây 1 đầu
Dạng 3: Không trồng cây ở 2 đầu
Dạng 4: Trồng cây khép kín
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325

Xem thêm: Thiết kế một sản phẩm tuyên truyền về chủ đề giáo dục an toàn giao thông đường bộ

16

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

————-***—————-

B – BÀI TẬP
I – Một số bài toán violympic.
Hướng dẫn giải
II – Bài tập tự luyện, HSG.
Hướng dẫn giải

 CHUYÊN ĐỀ 21: DẠNG TOÁN LÀM CHUNG CÔNG VIỆC
A – LÝ THUYẾT

Ghi nhớ

Bài tập minh họa

B – BÀI TẬP
I – Bài tập vận dụng
Hướng dẫn giải
II – Một số bài toán violympic.
Hướng dẫn giải

III – Bài tập tự luyện, HSG.
Hướng dẫn giải

 CHUYÊN ĐỀ 22: DẠNG TOÁN TÍNH SỐ NGÀY TRONG THÁNG
A – LÝ THUYẾT
Ghi nhớ: 1 tuần có 7 ngày
Dạng 1: Tính số ngày
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325

17

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325

————-***—————-

Dạng 2: Tìm ngày là ngày bao nhiêu của tuần
Dạng 3: Tìm ngày là ngày bao nhiêu của tháng

B – BÀI TẬP
I – Một số bài toán violympic.
Hướng dẫn giải
II – Bài tập tự luyện, HSG.
Hướng dẫn giải
 CHUYÊN ĐỀ 23: DẠNG TOÁN DÙNG PHƢƠNG PHÁP GIẢ THIẾT TẠM
A – LÝ THUYẾT
1. Khái niệm
2. Ví dụ
B – BÀI TẬP

I – Một số bài toán violympic.
Hướng dẫn giải
II – Bài tập tự luyện, HSG.
Hướng dẫn giải

Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325

18

2 ) Trường hợp số có chữ số tận cùng là 4.3 ) Trường hợp số có chữ số tận cùng là 5. II. Viết số : 1 ) Viết số theo lời đọc cho trước. 2 ) Cho số viết lời đọc. III – So sánh  CHUYÊN ĐỀ 2 : TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC – TÍNH NHANHA – LÝ THUYẾTGHI NHỚ  PHÉP CỘNG  PHÉP TRỪ  PHÉP NHÂN  PHÉP CHIAI – Tính giá trị biểu thức. Đăng ký học tập tu dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 Hệ thống tăng trưởng Toán IQ Việt NamCô Trang – 0948.228.325 ————- * * * —————- II – Tính nhanh. Dạng 1. Vận dụng đặc thù giao hoán và đặc thù tích hợp của phép cộngDạng 2. Vận dụng đặc thù của dãy số cách đềuDạng 3. Vận dụng đặc thù giao hoán và đặc thù phối hợp của phép nhânDạng 4. Vận dụng quy tắc nhân 1 số ít với một tổngDạng 5. Vận dụng quy tắc nhân một số ít với một hiệuDạng 6. Một vế bằng 0B – BÀI TẬPI – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giảiII – Bài tập tự luyện, HSG.Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 3 : TÌM XA – LÝ THUYẾTI. Một số lƣu ý cần nhớ khi giải toán tìm X : II. Các dạng bài tìm X thƣờng gặp ở lớp 3 : Đăng ký học tập tu dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 Hệ thống tăng trưởng Toán IQ Việt NamCô Trang – 0948.228.325 ————- * * * —————- Dạng 1 : Các bài tìm X mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của 1 số với 1 chữcòn vế phải là 1 số. Dạng 2 : Những bài tìm X mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của 1 số với 1 chữ còn vế phải là 1 tổng, hiệu, tích, thương của hai số. Dạng 3 : Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính không có dấungoặc đơn, vế phải là một số ít. Dạng 4 : Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính có dấu ngoặcđơn, vế phải là một số ít. Dạng 5 : Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính không có dấungoặc đơn, vế phải là 1 tổng, hiệu, tích, thương của hai số. Dạng 6 : Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính có dấu ngoặcđơn, vế phải là 1 tổng, hiệu, tích, thương của hai số. B – BÀI TẬPI – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giảiII – Bài tập tự luyện, HSG.Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 4 : CẤU TẠO SỐA – LÝ THUYẾTI – Kiến thức cần nhớ. Đăng ký học tập tu dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 Hệ thống tăng trưởng Toán IQ Việt NamCô Trang – 0948.228.325 ————- * * * —————- II – Các dạng bài tập. Loại 1 : Viết số tự nhiên từ những chữ số cho trước. Loại 2 : Tìm số lớn nhất ( hoặc bé nhất ) có hai chữ số khi biết tổng ( hoặc hiệu ) của những chữ số.  Dạng 1 : Tìm số lớn nhất khi biết tổng những chữ số.  Dạng 2 : Tìm số bé nhất có hai chữ số khi biết tổng của những chữ số.  Dạng 3 : Tìm số lớn nhất có hai chữ số khi biết hiệu những chữ số của số đó.  Dạng 4 : Tìm số bé nhất có hai chữ số khi biết hiệu những chữ số. Loại 3 : Viêt thêm chữ số vào bên trái 1 số ít tự nhiên. Loại 4 : Viết thêm chữ số vào bên phải 1 số ít tự nhiên. Loại 5 : Viết thêm chữ số vào bên phải và bên trái một số ít tự nhiên. Loại 6 : Viết thêm chữ số xen giữa những chữ số của 1 số ít tự nhiên. Loại 7 : Xóa đi 1 số ít chữ số của 1 số ít tự nhiên. Loại 8 : Các bài toán về số tự nhiên và tổng những chữ số của nó. Loại 9 : Các bài toán về số tự nhiên và hiệu những chữ số của nó. Loại 10 : Các bài toán về số tự nhiên và tích những chữ số của nó. B – BÀI TẬPI – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giảiII – Bài tập tự luyện, HSG.Hướng dẫn giảiĐăng ký học tập tu dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 Hệ thống tăng trưởng Toán IQ Việt NamCô Trang – 0948.228.325 ————- * * * —————-  CHUYÊN ĐỀ 5 : CÁC BÀI TOÁN VỀ KỸ THUẬT TÍNHVÀ QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHÉP TÍNHA – LÝ THUYẾTI – Kiến thức cơ bản cần nắm vữngII – Bài tập minh họaB – BÀI TẬPI – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giảiII – Bài tập tự luyện, HSG.Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 6 : DÃY SỐ TỰ NHIÊN, DÃY SỐ THEO QUY LUẬTA – LÝ THUYẾTI – Các kiến thức và kỹ năng cần nhớII – Các loại dãy sốIII – Các cách giải : Dạng 1 : Điền thêm số hạng vào sau, giữa Hoặc trước một dãy số. Dạng 2 : Xác định số a có thuộc dãy số đã cho hay khôngĐăng ký học tập tu dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 Hệ thống tăng trưởng Toán IQ Việt NamCô Trang – 0948.228.325 ————- * * * —————- Dạng 3 : Tìm số hạng của dãy sốDạng 4 : Tìm tổng những số hạng của dãy sốDạng 5 : Dãy chữB – BÀI TẬPI – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giảiII – Bài tập tự luyện, HSG.Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 7 : CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TRUNG BÌNH CỘNGA – LÝ THUYẾTI – Các kỹ năng và kiến thức cần nhớII – Một số dạng toán trung bình cộng thƣờng gặp1. Nếu một trong hai số lớn hơn TRUNG BÌNH CỘNG của chúng a đơn vị chức năng thì sốđó lớn hơn số còn lại a x 2 đơn vị chức năng. 2. TRUNG BÌNH CỘNG của một số lẻ những số cách đều nhau chính là số ở chínhgiữa dãy số. 3. TRUNG BÌNH CỘNG của một số ít chẵn những số cách đều nhau thì bằngtổngcủa một cặp những số cách đều hai đầu dãy số. 4. Trong những số đã cho, nếu một số ít bằng TRUNG BÌNH CỘNG của những số còn lạithì số đó chính bằng TRUNG BÌNH CỘNG của tổng thể những số đã cho đó. Đăng ký học tập tu dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 Hệ thống tăng trưởng Toán IQ Việt NamCô Trang – 0948.228.325 ————- * * * —————- 5. Cho 3 số a, b, c và số chưa biết là x. Nếu cho biết x lớn hơn ( bé hơn ) số TBCcủa 4 số a, b, c, x là n đơn vịB – BÀI TẬPI – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giảiII – Bài tập tự luyện, HSG.Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 8 : DẠNG TOÁN TÍNH NGƢỢC TỪ CUỐIA – LÝ THUYẾTDạng 1 : Tính theo thứ tựDạng 2 : Tính ngược từ cuốiB – BÀI TẬPI – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giảiII – Bài tập tự luyện, HSG.Hướng dẫn giảiĐăng ký học tập tu dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 Hệ thống tăng trưởng Toán IQ Việt NamCô Trang – 0948.228.325 ————- * * * —————-  CHUYÊN ĐỀ 9 : DẠNG TĂNG, GIẢM, ÍT HƠN, NHIỀU HƠNA – LÝ THUYẾTDạng 1 : Tìm tổng mớiDạng 2 : Tìm hiệu mớiDạng 3 : Tìm thừa sốDạng 4 : Tích tăng bao nhiêu đơn vịDạng 5 : Tích giảm bao nhiêu đơn vịDạng 6 : Tìm tích ban đầuDạng 7 : Tìm tích mớiDạng 8 : Tìm thương mớiDạng 9 : Thương tăng lên hay giảm đi bao nhiêu đơn vịDạng 10 : Thêm bao nhiêuDạng 11 : Tìm số chia, số bị chiaDạng 12 : Thêm bao nhiêu vào số chia, số bị chiaDạng 13 : Tích giảm bao nhiêuDạng 14 : Tích tăng thêm bao nhiêuB – BÀI TẬPI – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giảiII – Bài tập tự luyện, HSG.Hướng dẫn giảiĐăng ký học tập tu dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 Hệ thống tăng trưởng Toán IQ Việt NamCô Trang – 0948.228.325 ————- * * * —————-  CHUYÊN ĐỀ 10 : PHÉP CHIA – SỐ DƢA – LÝ THUYẾTKiến thức cần nhớDạng 1 : Tìm số bị chiaDạng 2 : Tìm số chiaDạng 3 : Tìm thươngDạng 4 : Tìm thương thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo bài toánDạng 5 : Tìm số tối thiểu để thỏa mãn nhu cầu bài toánDạng 6 : Chia có dưB – BÀI TẬPI – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giảiII – Bài tập tự luyện, HSG.Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 12 : CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊA – LÝ THUYẾTPhương pháp chung để giải những bài toán. Đăng ký học tập tu dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.32510 Hệ thống tăng trưởng Toán IQ Việt NamCô Trang – 0948.228.325 ————- * * * —————- Phương pháp giải bài toán tương quan đến rút về đơn vị chức năng bằng phép tính chia, nhân ( kiểu bài 1 ). Phương pháp giải bài toán tương quan đến rút về đơn vị chức năng giải bằng 2 phép tính chia : ( Kiểu bài 2 ). Hướng dẫn cách phân biệt hai kiểu bàiB – BÀI TẬPI – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giảiII – Bài tập tự luyện, HSG.Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 13 : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG – TỈ, HIỆU – TỈ CỦA HAI SỐA – LÝ THUYẾTI – Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai sốII – Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đóB – BÀI TẬPI – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giảiII – Bài tập tự luyện, HSG.Đăng ký học tập tu dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.32511 Hệ thống tăng trưởng Toán IQ Việt NamCô Trang – 0948.228.325 ————- * * * —————- Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 14 : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU HAI SỐ, PHƢƠNG PHÁP KHỬA – LÝ THUYẾTI – Tìm hai số khi biết hiệu hai sốII – Giải bài toán bằng phƣơng pháp khửB – BÀI TẬPI – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giảiII – Bài tập tự luyện, HSG.Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 15 : GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH VẬN DỤNG DẤU HIỆU CHIA HẾTA – LÝ THUYẾTI – Kiến thức cần nhớII – Các dạng toán thƣờng gặp1. Tìm chữ số chƣa biết theo tín hiệu chia hết. 2. Tìm số tự nhiên theo tín hiệu chia hết3. Chứng tỏ 1 số ít hoặc một biểu thức chia hết cho ( hoặc không chia hếtcho ) 1 số ít nào đó. Đăng ký học tập tu dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.32512 Hệ thống tăng trưởng Toán IQ Việt NamCô Trang – 0948.228.325 ————- * * * —————- 4. Các bài toán thay chữ bằng sốB – BÀI TẬPI – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giảiII – Bài tập tự luyện, HSG.Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 16 : CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN SỐA – LÝ THUYẾT1. Tìm phân số của một sốBÀI TẬP VẬN DỤNGHướng dẫn giải2. Các dạng khácDạng 1 : Chuyển từ tử xuống mẫu, hoặc thêm vào tử bớt mẫu cùng một sốhoặc ngược lại. Dạng 2 : Cùng thêm ( bớt ) vào tử và mẫuDạng 3 : Hiệu là ẩn phải xác lập và thêm bớt để tìm hiệu mớiDạng 4 : Thêm bớt ở tử hoặc ở mẫuDạng 5 : Dạng đặc biệt quan trọng thêm bớt mà không có phân số ban đầuDạng 6 : Dạng tổng hợpĐăng ký học tập tu dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.32513 Hệ thống tăng trưởng Toán IQ Việt NamCô Trang – 0948.228.325 ————- * * * —————- Dạng 7 : So sánh phân sốB – BÀI TẬPI – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giảiII – Bài tập tự luyện, HSG.Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 17 : CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƢỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƢỢNGA – LÝ THUYẾTI – Ghi nhớ1. Đơn vị đo độ dài2. Đơn vị đo khối lượng3. Đơn vị đo thời gian4. Bảng đơn vị chức năng đo diện tíchII – Phƣơng pháp : Đăng ký học tập tu dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.32514 Hệ thống tăng trưởng Toán IQ Việt NamCô Trang – 0948.228.325 ————- * * * —————- Dạng toán quy đổi đơn vị chức năng : Dạng toán so sánh hai số đo : Dạng toán thực thi phép tính trên số đo đại lượng : Dạng toán chia đại lượngB – BÀI TẬPI – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giảiII – Bài tập tự luyện, HSG.Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 18 : DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHỮ SỐ TẬN CÙNGA – LÝ THUYẾTGhi nhớB – BÀI TẬPI – Bài tập vận dụngHướng dẫn giảiII – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giảiIII – Bài tập tự luyện, HSG.Hướng dẫn giảiĐăng ký học tập tu dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.32515 Hệ thống tăng trưởng Toán IQ Việt NamCô Trang – 0948.228.325 ————- * * * —————-  CHUYÊN ĐỀ 19 : CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌCA – LÝ THUYẾTI – Một số kiến thức và kỹ năng cần lưu ýII – Phương pháp giảiIII – Các dạng toán thường gặpDạng 1 : Các bài toán đơn giảnDạng 2. Các bài toán về thêm bớt cạnh hình vuông vắn, cạnh hình chữ nhật. Dạng 3. Các bài toán về chia, ghép hìnhDạng 4. Các bài toán về tổng, hiệu giữa chiều dài và chiều rộngDạng 5. Tổng chu vi. Dạng 6 : Đếm đoạn thẳng, đếm tam giácB – BÀI TẬPI – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giảiII – Bài tập tự luyện, HSG.Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 20 : DẠNG TOÁN TRỒNG CÂYA – LÝ THUYẾTDạng 1 : Trồng cây 2 đầuDạng 2 : Trồng cây 1 đầuDạng 3 : Không trồng cây ở 2 đầuDạng 4 : Trồng cây khép kínĐăng ký học tập tu dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.32516 Hệ thống tăng trưởng Toán IQ Việt NamCô Trang – 0948.228.325 ————- * * * —————- B – BÀI TẬPI – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giảiII – Bài tập tự luyện, HSG.Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 21 : DẠNG TOÁN LÀM CHUNG CÔNG VIỆCA – LÝ THUYẾTGhi nhớBài tập minh họaB – BÀI TẬPI – Bài tập vận dụngHướng dẫn giảiII – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giảiIII – Bài tập tự luyện, HSG.Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 22 : DẠNG TOÁN TÍNH SỐ NGÀY TRONG THÁNGA – LÝ THUYẾTGhi nhớ : 1 tuần có 7 ngàyDạng 1 : Tính số ngàyĐăng ký học tập tu dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.32517 Hệ thống tăng trưởng Toán IQ Việt NamCô Trang – 0948.228.325 ————- * * * —————- Dạng 2 : Tìm ngày là ngày bao nhiêu của tuầnDạng 3 : Tìm ngày là ngày bao nhiêu của thángB – BÀI TẬPI – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giảiII – Bài tập tự luyện, HSG.Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 23 : DẠNG TOÁN DÙNG PHƢƠNG PHÁP GIẢ THIẾT TẠMA – LÝ THUYẾT1. Khái niệm2. Ví dụB – BÀI TẬPI – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giảiII – Bài tập tự luyện, HSG.Hướng dẫn giảiĐăng ký học tập tu dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.32518