Cách xác thực chuỗi bằng Boolean trong Python Cập nhật 07/2022

boolean là một định nghĩa cần thiết trong lập trình. Trong nội dung bài viết này, hãy cùng Download.vn tìm hiểu nhé cách sử dụng boolean để xử lý các chuỗi trong python Xin vui lòng!

Cách sử dụng Python

Python

Một chuỗi trong Python là một chuỗi các ký tự. Bạn sẽ thực hiện nhiều hành động khác nhau trên chuỗi bằng cách sử dụng một tập hợp các phương thức đã có sẵn. Các kiểu boolean của chuỗi là một tập hợp con của các phương thức này, được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi đã cho có tuân thủ các quy tắc hay không.

Bây giờ, chúng ta hãy tìm và phân tích cách sử dụng một số phương thức boolean trong Python 3 để xử lý chuỗi tốt hơn.

Cách kiểm tra xem một chuỗi chỉ chứa các ký tự chữ và số

Bạn sẽ kiểm tra xem chuỗi đã cho chỉ chứa các ký tự chữ và số bằng phương pháp này hay không isalnum ().

Phương thức này trả về ĐÚNG VẬY nếu tất cả các ký tự là số và chữ cái, bao gồm (AZ), (az) và (0-9). Nếu bất kỳ ký tự nào trong chuỗi không phải là ký tự trên, phương thức này trả về Giả mạo.

DV:

str1 = "WelcomeToMUO"
# This technique will go back "True" as all of the characters are alphanumeric
checkstr1 = str1.isalnum()
print(checkstr1)
str2 = "Welcome To MUO"
# This technique will go back "False" because the string have 2 whitespaces which don't seem to be alphanumeric
checkstr2 = str2.isalnum()
print(checkstr2)
str3 = "#WelcomeToMUO"
# This technique will go back "False" because the string have a unique persona "#" which isn't alphanumeric
checkstr3 = str3.isalnum()
print(checkstr3)
str4 = "274962472"
# This technique will go back "True" as all of the characters are alphanumeric
checkstr4 = str4.isalnum()
print(checkstr4)
str5 = "Welcome2MUO"
# This technique will go back "True" as all of the characters are alphanumeric
checkstr5 = str5.isalnum()
print(checkstr5)

Kết quả:

True
False
False
True
True

Cách kiểm tra xem mỗi chuỗi chỉ chứa các ký tự chữ

Bạn sẽ kiểm tra xem chuỗi đã cho chỉ chứa văn bản bằng cách sử dụng. isalpha (). Phương thức này trả về True nếu tất cả các ký tự đều là chữ cái từ AZ và az. Nếu có các ký tự trong chuỗi không phải là ký tự, phương thức này trả về Giả mạo.

DV:

str1 = "WelcomeToMUO"
# This technique will go back "True" as all of the characters are alphabetic
checkstr1 = str1.isalpha()
print(checkstr1)
str2 = "Welcome To MUO"
# This technique will go back "False" because the string have 2 whitespaces which don't seem to be alphabetic
checkstr2 = str2.isalpha()
print(checkstr2)
str3 = "#WelcomeToMUO"
# This technique will go back "False" because the string have a unique persona "#" which isn't alphabetic
checkstr3 = str3.isalpha()
print(checkstr3)
str4 = "274962472"
# This technique will go back "False" as all of the characters don't seem to be alphabetic
checkstr4 = str4.isalpha()
print(checkstr4)
str5 = "Welcome2MUO"
# This technique will go back "False" because the string has a digit "2" which isn't alphabetic
checkstr5 = str5.isalpha()
print(checkstr5)

Kết quả:

True
False
False
False
False

Cách kiểm tra xem tất cả các ký tự trong một chuỗi là thập phân, chữ và số hay số

Bạn sẽ kiểm tra xem chuỗi được chỉ định chỉ bao gồm các ký tự thập phân, số hoặc chữ số bằng cách sử dụng các phương thức isdecimal (), isdigit () và isnumeric (), tương ứng. Ba phương pháp tương tự nhau, nhưng chúng có những lợi thế cạnh tranh chính sau:

  • isdecimal (): Các ký tự thập phân sẽ được sử dụng để tạo thành các số trong cơ số 10, ví dụ: U + 0660, ARABIC DIGIT-INDICATES ZERO. Về mặt hình thức, một ký tự thập phân là một ký tự của lớp cơ sở Unicode “Nd”.
  • isdigit (): Các số được tạo thành từ các ký tự thập phân và cần được xử lý cẩn thận, cũng như cài đặt khả năng tương thích. Điều này bao gồm các chữ số không thể được sử dụng để tạo thành số 10 cơ sở, chẳng hạn như số Kharosthi. Về mặt hình thức, một chữ số là một ký tự có giá trị thuộc tính Numeric_Type = Digit hoặc Numeric_Type = Decimal.
  • isnumeric (): Các ký tự số bao gồm các ký tự chữ và số và tất cả các ký tự đều có thuộc tính số Unicode, ví dụ: U + 2155, VULGAR FRACTION ONE FIFTH. Về mặt hình thức, các ký tự số là những ký tự có thuộc tính có giá trị Numeric_Type = Digit, Numeric_Type = Decimal hoặc Numeric_Type = Numeric.

Về mặt khái niệm, mối quan hệ giữa ba phương pháp này sẽ được giải thích như sau:

isdecimal() ⊆ isdigit() ⊆ isnumeric()

Điều này có nghĩa là nếu một chuỗi là số thập phân, nó cũng có thể là số và chữ số.

DV:

# Digits
str1 = "8734947"
print("str1:")
print("str1.isdecimal() : ",str1.isdecimal())
print("str1.isdigit() : ",str1.isdigit())
print("str1.isnumeric() : ",str1.isnumeric())
# Fractional Price
str2 = "½"
print("str2:")
print("str2.isdecimal() : ",str2.isdecimal())
print("str2.isdigit() : ",str2.isdigit())
print("str2.isnumeric() : ",str2.isnumeric())
# Superscript Values
str3 = "⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹"
print("str3:")
print("str3.isdecimal() : ",str3.isdecimal())
print("str3.isdigit() : ",str3.isdigit())
print("str3.isnumeric() : ",str3.isnumeric())

Kết quả:

str1:
str1.isdecimal() : True
str1.isdigit() : True
str1.isnumeric() : True
str2:
str2.isdecimal() : False
str2.isdigit() : False
str2.isnumeric() : True
str3:
str3.isdecimal() : False
str3.isdigit() : True
str3.isnumeric() : True

Cách kiểm tra xem một chuỗi có phải là số nhận dạng hợp lệ hay không

Bạn sẽ kiểm tra xem chuỗi được chỉ định có phải là số nhận dạng hợp lệ hay không bằng cách sử dụng phương thức isidentifier (). Phương thức này trả về ĐÚNG VẬY nếu chuỗi là một định danh hợp lệ. Nếu không nó sẽ quay trở lại Giả mạo.

Mỗi chuỗi được coi là một mã định danh hợp lệ nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

  • Nó chỉ chứa các ký tự chữ và số hoặc dấu gạch dưới.
  • Nó không bắt đầu bằng ký tự số.
  • Nó không chứa khoảng trắng.

DV:

str1 = "var1"
# This technique will go back "True" because the given string is a sound identifier
checkstr1 = str1.isidentifier()
print(checkstr1)
str2 = "var 1"
# This technique will go back "False" because the string incorporates a whitespace
checkstr2 = str2.isidentifier()
print(checkstr2)
str3 = "var1#"
# This technique will go back "False" because the string have a unique persona "#"
checkstr3 = str3.isidentifier()
print(checkstr3)
str4 = "_var1_"
# This technique will go back "True" because the given string is a sound identifier
checkstr4 = str4.isidentifier()
print(checkstr4)
str5 = "1var"
# This technique will go back "False" because the string begins with a digit "1"
checkstr5 = str5.isidentifier()
print(checkstr5)

Kết quả:

True
False
False
True
False

Chuỗi cực kỳ hữu ích để truyền tải thông tin từ chương trình đến người dùng. Sử dụng xác thực boolean Đây không phải là cách duy nhất để xử lý chuỗi Python, nhưng nó rất hiệu quả và đủ dễ dàng cho người mới bắt đầu sử dụng.