Hồ sơ của những thay đổi hoạt động trong năm 2022 là gì?

Trên con đường phát triển của mình, không phải công ty nào cũng trung thành với công ty mà họ đã chọn trước đó. Vì vậy, sau một thời gian hoạt động, nhiều công ty đã đi đến quyết định chuyển đổi lĩnh vực hoạt động của mình.

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một số nội dung cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành khi bạn có ý định chuyển đổi ngành nghề hoạt động cho công ty của mình, cụ thể là: thay đổi hồ sơ doanh nghiệp.

Thay đổi kinh doanh là gì?

Theo quy định của Luật Công ty 2014, các công ty được tự do lựa chọn ngành, nghề kinh doanh của mình trong những ngành mà pháp luật không cấm.

Như vậy, thay đổi ngành nghề có thể được hiểu là việc công ty thêm bớt hoặc chuyển sang một giao dịch mới khác với những giao dịch mà công ty đã ghi nhận trước đó do cảm thấy không còn nữa. có đem lại hiệu quả kinh tế như mong muốn hay không.

Mặc dù các công ty được tự do lựa chọn và thay đổi lĩnh vực kinh doanh của mình, nhưng:

– Đối với các ngành nghề có điều kiện, trong quá trình chuyển đổi sang các ngành nghề này, công ty phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh và

Ngành sửa đổi không thuộc danh mục ngành cấm

Hồ sơ của các ngành nghề đang thay đổi là gì?

Để thay đổi lĩnh vực hoạt động, công ty phải chuẩn bị các tài liệu sau:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được lập theo mẫu theo quy định của pháp luật tại Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019 / TT-BKHĐT

Thông báo bao gồm các nội dung chính: tên công ty, mã số công ty, mã số thuế, thay đổi ngành nghề đã đăng ký, v.v.

– Quyết định của chủ doanh nghiệp / thành viên / hội đồng quản trị về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh

– Nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên cần chuẩn bị bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên, nếu là công ty TNHH cổ phần thì bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên. của Giám đốc, nếu là công ty Công ty hợp danh phải lập bản sao biên bản họp các thành viên hợp danh.

– Đối với công ty được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương tự theo quy định của Luật Đầu tư thì nộp thêm bản sao các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đầu tư, bản cập nhật, bổ sung đăng ký kinh doanh

– Trường hợp ủy quyền phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.

Tôi có thể yêu cầu thay đổi lĩnh vực kinh doanh ở đâu?

Đầu tiên, sau khi chỉnh sửa thay đổi hồ sơ doanh nghiệp Sau đó doanh nghiệp đăng nhập vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và nộp hồ sơ tại đây.

Sau khi nhận thành công, Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia sẽ gửi xác nhận đến địa chỉ email doanh nghiệp được cung cấp trên cổng thông tin.

Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ và trả kết quả cho doanh nghiệp:

– Nếu Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp cho biết hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp nộp hồ sơ bản cứng đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Nếu hồ sơ công ty chưa hợp lệ, Phòng đăng ký thương mại sẽ gửi thông báo để công ty sửa đổi và hoàn thiện.

Danh sách các mẫu sơ yếu lý lịch để thay đổi công việc

– Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-1 Thông tư 02/2019 / TT-BKHĐT

TÊN CÔNG TY
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
Con số: …………..

… …, ngày tháng năm … …

THÔNG BÁO

Chỉnh sửa nội dung hồ sơ công ty

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………

Tên công ty (viết hoa): …………………….

Mã số doanh nghiệp / mã số thuế: ……………………

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ báo cáo nếu không có số công ty / mã số thuế): …………………………………………………………………………………………………….

Ngày và nơi cấp: ………………………………………..

Các công ty ghi lại những thay đổi dựa trên (Chỉ báo cáo nếu công ty ghi lại những thay đổi trên cơ sở tách hoặc hợp nhất các công ty, đánh dấu X vào ô thích hợp):

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách công ty …………………… □

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập công ty …………………….

Thông tin về công ty hợp nhất (chỉ báo cáo nếu công ty đăng ký các sửa đổi trên cơ sở sáp nhập công ty):

a) Tên công ty (viết hoa): ……………………….

Mã số doanh nghiệp / mã số thuế: ……………………

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ báo cáo nếu chưa có mã số doanh nghiệp / mã số thuế): …………………………………………….

Ngày và nơi cấp: ………………………………………………

b) Tên công ty (viết hoa): ……………………….

Mã số doanh nghiệp / mã số thuế: ……………………

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ khai khi chưa có mã số doanh nghiệp / mã số thuế):

Ngày và nơi cấp: ………………………………………………

Nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh để chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANHĐầu tiên

  1. Thêm các ngành sau (kê khai trong trường hợp công ty thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh mục ngành, nghề đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
STT Thêm tên ngành và lĩnh vực kinh doanh Mã ngành Cần lưu ý
  1. Thoát khỏi các ngành sau (Trường hợp công ty thông báo rút hoạt động chi nhánh ra khỏi danh sách chi nhánh hoạt động đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
STT Dòng tên doanh nghiệp bị xóa khỏi danh sách đã lưu Mã ngành Cần lưu ý
  1. Chỉnh sửa chi tiết của các ngành kinh doanh sau (Khai báo trong trường hợp công ty có thông báo thay đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký công ty):
STT Tên các ngành, lĩnh vực kinh doanh được thay đổi cụ thể Mã ngành Cần lưu ý

Cần lưu ý:

– Trường hợp công ty thay đổi lĩnh vực hoạt động từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác thì công ty phải khai báo đồng thời tại mục 1 và 2 nêu trên, cụ thể như sau: khai báo lĩnh vực hoạt động mới trong phần 1; khai báo ngành nghề kinh doanh cũ ở mục 2.

– Trường hợp công ty chuyển ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh mục ngành, nghề đã đăng ký thì công ty phải cập nhật, bổ sung đầy đủ thông tin đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điểm b Thông tư này. Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 20/2015 / TT-BKHĐT.

________________________________

Đầu tiên Công ty có quyền tự do thực hiện các hoạt động của mình trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm;

– Ngành, nghề cấm đầu tư và hoạt động quy định tại Điều 6 Luật đầu tư và Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư và hoạt động có quy định của pháp luật về đầu tư;

Đối với ngành nghề hoạt động có điều kiện, công ty chỉ được hoạt động khi có đủ các điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại phụ lục 4 luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 liên quan đến danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật liên quan đến đầu tư.

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ

CÔNG VIỆC

(Ký và ghi rõ họ tên)6

Hơn nữa, cũng trong thay đổi hồ sơ doanh nghiệpBạn có thể tham khảo một số ví dụ sau:

– Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Mẫu II-5 Thông tư 02/2019 / TT-BKHĐT

– Phiếu yêu cầu bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Phụ lục II-8 Thông tư 02/2019 / TT-BKHĐT.