Kỳ thi Tài năng Công vụ 2020 – 55 Câu hỏi Chuyên ngành trong Bài thi Viết

Đề thi Tài năng Công vụ 2020 – 55 Câu hỏi Chuyên ngành Thi Viết.

Câu 1: Hãy trình bày vị trí, chức năng của Thanh tra tỉnh Quảng Trị? Các nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh Quảng Trị trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị được quy định cụ thể tại Quyết định số 29/2009 / QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2009. UBND tỉnh Quảng Trị UBND tỉnh Quảng Trị?

Cuộc thi Tài năng Công vụ 2020 - 55 Câu hỏi Chuyên ngành Thi Viết
Kỳ thi Tài năng Công vụ 2020 – 55 Câu hỏi Chuyên ngành trong Bài thi Viết

Câu 2: Anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh Quảng Trị trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định tại Quyết định số 29/2009 / QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị?

Câu 3: Anh (chị) hãy trình bày về tổ chức bộ máy thanh tra tỉnh Quảng Trị được quy định tại Quyết định số 29/2009 / QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị?

Câu 4: Anh (chị) hãy trình bày vị trí, chức năng của Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố

của tỉnh (gọi chung là Thanh tra cấp huyện)? Nhiệm vụ của Thanh tra huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân cấp huyện được quy định tại Thông tư liên tịch số 475/2009 / TTLT-TTCP-BNV ngày 13 tháng 3 năm 2009 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ?

Câu 5: Anh (chị) hãy trình bày chức năng, quyền hạn của Thanh tra huyện, thành phố, thị xã trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

quy định tại thông tư liên tịch số 475/2009 / TTLT-TTCP-BNV ngày 13 tháng 3 năm 2009 của thanh tra chính phủ và bộ nội vụ?

Câu 6: Anh (chị) hãy trình bày những yêu cầu về đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo quy định tại Thông tư số 05/2011 / TT-TTCP ngày 10/01/2011 của Thanh tra Chính phủ.

Câu 7: Anh (chị) hãy cho biết nội dung của việc công khai tài chính, tài sản trong cơ quan, đơn vị theo quy định tại Thông tư 05/2011 / TT-TTCP ngày 10/01/2011 của Thanh tra Chính phủ?

Câu 8: Theo Thông tư số 07/2011 / TT-TTCP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính phủ. Hãy cho biết mục đích của việc đón tiếp công dân? Khi đón tiếp công dân, trang phục, thái độ, trách nhiệm của người tiếp công dân được quy định như thế nào?

Câu 9: Theo Thông tư số 07/2011 / TT-TTCP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Thanh tra Chính phủ. Khi nghe người khiếu nại trình bày, nghiên cứu sơ bộ nội dung để cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan, người tiếp công dân cần xác định nội dung nào?

Câu 10: Theo Thông tư số 07/2011 / TT-TTCP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính phủ. Xin cho biết tôi phải làm gì khi giải quyết khiếu nại không thuộc thẩm quyền?

Câu 11: Theo Thông tư số 07/2011 / TT-TTCP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính phủ. Khi người tố cáo đến trình diện trực tiếp, người tiếp công dân phải làm những công việc gì?

Câu 12: Theo quy định của Luật Thanh tra 2010, hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành được quy định như thế nào?

Câu 13: Những hành vi bị nghiêm cấm được quy định trong Luật Thanh tra 2010 là gì?

Câu 14: Theo quy định của Luật Thanh tra 2010, việc xây dựng, phê duyệt chủ trương chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra được quy định như thế nào?

Câu 15: Hình thức thanh tra được quy định trong Luật Thanh tra 2010 là gì? Các căn cứ để ra quyết định thanh tra?

Câu 16: Theo Luật Thanh tra 2010, việc công khai kết quả thanh tra được quy định như thế nào?

Câu 17: Theo Luật Thanh tra 2010, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành có những nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Câu 18: Theo quy định tại Luật Thanh tra 2010, khi thực hiện thanh tra độc lập, thành viên đoàn thanh tra, thanh tra viên và những người có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có những nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Câu 19: Anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra sở theo quy định tại Nghị định số 86/2011 / NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ?

Câu 20: Anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện theo Nghị định số 86/2011 / NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ?

Câu 21: Theo quy định tại Nghị định số 86/2011 / NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ, thẩm quyền ra quyết định thanh tra hành chính theo kế hoạch được quy định như thế nào?

Câu 22: Theo Nghị định số 86/2011 / NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ, việc công bố quyết định thanh tra hành chính được quy định như thế nào?

Câu 23: Theo Nghị định số 86/2011 / NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ, kết luận thanh tra hành chính được quy định như thế nào?

Câu 24: Theo quy định tại Thông tư số 1680/2009 / TT-TTCP ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Thanh tra Chính phủ, Anh (chị) hãy trình bày danh sách các chức danh thanh tra đối với công chức, viên chức thuộc Thanh tra Chính phủ có cần thay đổi định kỳ không? ?

Câu 25: Theo quy định tại Thông tư số 1680/2009 / TT-TTCP ngày 17/7/2009 của Thanh tra Chính phủ. Hãy cho biết danh sách và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ quản lý và công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước?

Câu 26: Theo quy định tại Thông tư số 1680/2009 / TT-TTCP ngày 17/7/2009 của Thanh tra Chính phủ. Hãy nêu những trường hợp không hoặc không thay đổi vị trí?

Câu 27: Nêu những hành vi bị nghiêm cấm mà cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo được quy định trong Luật tố giác tội phạm 2011?

Câu 28: Hãy nêu quyền và nghĩa vụ của người tố cáo được quy định trong Đạo luật tố giác tội phạm 2011?

Câu 29: Anh (chị) hãy nêu quyền và nghĩa vụ của bị can được quy định trong Điều luật tố tụng 2011?

Câu 30: Theo quy định của Luật tố giác tội phạm 2011, hãy trình bày nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố giác. Trách nhiệm của Chánh Thanh tra các cấp và Tổng Thanh tra Chính phủ trong việc giải quyết tố cáo?

Câu 31: Anh (chị) hãy trình bày những việc thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra không được làm theo quy định tại Nghị định số 97/2011 / NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ?

Câu 32: Anh (chị) hãy trình bày các tiêu chuẩn phân loại của Thanh tra viên quy định tại Nghị định số 97/2011 / NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ?

Câu 33: Anh (chị) hãy trình bày các tiêu chuẩn phân loại chính đối với Thanh tra viên quy định tại Nghị định số 97/2011 / NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ?

Câu 34: Theo Nghị định số 97/2011 / NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ, việc bổ nhiệm ngạch thanh tra viên được quy định như thế nào?

Câu 35: Theo Thông tư 02 / TT-TTCP ngày 02/03/2010 của Thanh tra Chính phủ, Anh (chị) hãy nêu nội dung quyết định thanh tra?

Câu 36: Anh (chị) hãy trình bày nội dung công việc Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra quy định tại Thông tư 02 / TT-TTCP ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ?

Câu 37: Theo Thông tư 02 / TT-TTCP ngày 02/3/2010 của Thanh tra Chính phủ, thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm gì trong việc thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao?

Câu 38: Theo quy định tại Nghị định số 107/2006 / NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ, anh (chị) hãy trình bày các mức độ của vụ án tham nhũng và nguyên tắc chịu trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của cơ quan. , tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình chỉ đạo?

Câu 39: Theo quy định tại Nghị định số 107/2006 / NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ, anh (chị) hãy trình bày các hình thức xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. có phải vụ việc tham nhũng xảy ra trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình chỉ đạo hay không?

Câu 40: Anh (chị) hãy cho biết nội dung của quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu theo Luật khiếu nại 2011?

Câu 41: Anh (chị) hãy cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm theo quy định của Luật khiếu nại 2011?

Câu 42: Hãy cho biết trình tự khiếu nại đối với quyết định, hành vi hành chính được quy định trong Luật khiếu nại năm 2011?

Câu 43: Anh (chị) hãy trình bày hình thức khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính được quy định trong Luật khiếu nại năm 2011?

Câu 44: Anh (chị) hãy trình bày nội dung hồ sơ giải quyết khiếu nại được quy định trong Luật khiếu nại năm 2011?

Câu hỏi 45: Anh (chị) hãy cho biết quyền của báo chí được thu thập, cung cấp thông tin về vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được quy định tại Nghị định số 47/2007 / NĐ-CP?

Câu 46: Xin cho biết vai trò, trách nhiệm trong việc đưa tin của cơ quan thông tấn, báo chí về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định tại Nghị định số 47/2007 / NĐ-CP?

Câu 47: Anh (chị) hãy cho biết những người có chức vụ, quyền hạn được quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 gồm những ai?

Câu 48: Hãy cho biết nguyên tắc và nội dung công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng 2005?

Câu 49: Trình bày nội dung của việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn được quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005?

Câu 50: Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng 2005, Anh (chị) hãy cho biết công tác thanh tra, xử lý vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn?

Câu 51: Theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005, nội dung quy tắc ứng xử của cán bộ quản lý, công chức, viên chức là gì?

Câu 52: Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm?

Câu 53: Anh (chị) hãy trình bày yêu cầu báo cáo tài sản được quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng 2005?

Câu 54: Kể tên các hành vi tham nhũng được quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng 2005?

Câu 55: Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, anh (chị) hãy trình bày trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tôi quản lý và hỗ trợ?