Lợi nhuận là gì? [Kinh tế chính trị Mác Lênin]

(Cập nhật lần cuối vào: 02/02/2022)

Giữa giá trị hàng hoá và chi phí sản xuất của nhà tư bản luôn tồn tại một khoảng cách, do đó sau khi bán hàng hoá đó (giá cả = giá trị), nhà tư bản không những bù đắp đủ số vốn đã bỏ ra mà còn thu được một khoản. bằng m. Số tiền này được gọi là lợi nhuận, ký hiệu là p.

Giá trị thặng dư so với bất kỳ tư bản ứng trước nào, được coi là con đẻ của bất kỳ tư bản ứng trước nào, sẽ có dạng chuyển hóa của lợi nhuận. Hay lợi nhuận là lợi nhuận mà nhà tư bản thu được do chênh lệch giữa giá trị hàng hóa và chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Nếu ký hiệu lợi nhuận là p, thì công thức:

W = c + v + m = k + m bây giờ sẽ dịch thành:

W = k + p (trong đó giá trị của hàng hóa bằng chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa cộng với lợi nhuận).

Câu hỏi đặt ra là sự khác biệt giữa p và m là gì?

Về số lượng: nếu hàng hoá được bán đúng giá thì m = p; m và p giống nhau ở chỗ đều có nguồn gốc chung là kết quả của quá trình làm việc không công của người lao động.

Ở cấp dưới cùng: lợi nhuận và giá trị thặng dư về bản chất là như nhau, lợi nhuận chỉ là hình thức thần bí của giá trị thặng dư. C.Mác viết: “Giá trị thặng dư hay còn gọi là lợi nhuận là phần giá trị hàng hóa vượt quá chi phí sản xuất của nó, tức là phần dư thừa của tổng số lượng lao động mà nó sản xuất ra. số lượng lao động tiền lương mà nó chứa đựng.

Phạm trù lợi nhuận làm sai lệch bản chất của các quan hệ sản xuất giữa tư bản chủ nghĩa và những người làm công ăn lương, vì nó cho rằng giá trị thặng dư không chỉ được tạo ra bởi tiền lương. Lý do cho hiện tượng này là:

Thứ nhất, sự hình thành chi phí sản xuất của tư bản chủ nghĩa đã xóa bỏ sự khác biệt giữa c và v, do đó phần p được sản xuất trong quá trình sản xuất bằng phần v được thay thế bằng sức lao động, lại trở thành con đẻ của toàn bộ tư bản trước đó.

Thứ hai, vì chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa luôn thấp hơn chi phí sản xuất thực tế, nên nhà tư bản chỉ phải bán hàng hoá cao hơn giá thành sản xuất tư bản và có thể thấp hơn giá trị hàng hoá. Còn nhà tư bản thì cho rằng lợi nhuận là do mua bán, do lưu thông tạo ra, là nhờ tài thương mại của nhà tư bản. Điều này được thể hiện ở chỗ, nếu nhà tư bản bán hàng hoá với giá bằng giá trị của nó thì m = p; nếu bán với giá cao hơn giá trị, thì m < p ; s'il est vendu moins que la valeur du bien, alors m > P. Nhưng trong toàn xã hội, tổng giá cả luôn bằng tổng giá trị, nên tổng lợi nhuận luôn bằng tổng giá trị thặng dư. Chính sự bất đồng về lượng giữa m và p càng che giấu bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản.

Liên quan:

  • Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa
  • Lợi nhuận là gì? [Kinh tế chính trị Mác Lênin]
  • Tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu? [Kinh tế chính trị Mác Lênin]
  • Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất