Phương án tăng vốn cổ phần của công ty cổ phần là gì?

Trong khuôn khổ hoạt động sản xuất và thương mại, Luật Doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp tăng vốn đăng ký khi cần thiết để mở rộng quy mô doanh nghiệp. Vậy phương án tăng vốn cổ phần của công ty cổ phần là gì? Bài viết muốn gửi đến bạn thông tin:

Vốn cổ phần của công ty cổ phần là gì?

Vốn cổ phần của công ty cổ phần là tổng giá trị danh nghĩa của các loại cổ phần đã bán, cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các loại cổ đông tại công ty thanh toán đủ. , tại thời điểm Khi một công ty được thành lập, số cổ phần đã bán là tổng số cổ phần của tất cả các loại đã được đăng ký mua.

Như vậy, vốn cổ phần của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký kinh doanh là tổng giá trị danh nghĩa của các loại cổ phần đã được đăng ký mua và được niêm yết tại Điều lệ công ty.

Trong quá trình hoạt động, vốn đăng ký của công ty cổ phần có thể tăng hoặc giảm tùy theo mức độ phát triển của hoạt động đầu tư kinh doanh của công ty nhưng phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Vốn cổ phần của công ty cổ phần phụ thuộc vào hai yếu tố chính:

– Tình hình thực tế và tiềm lực của công ty khi đăng ký hoạt động và tình hình thay đổi, phát triển theo thời gian hoạt động.

– Việc kinh doanh. Vì một số lĩnh vực hoạt động khi thành lập doanh nghiệp phải có vốn pháp định. Số vốn cổ phần của công ty cổ phần phải tuân theo quy định của pháp luật. Các ngành khác nhau quy định các mức vốn xã hội khác nhau.

Làm thế nào để tăng vốn cổ phần của công ty cổ phần?

Hiện tại, công ty cổ phần có 3 phương án tăng vốn cổ phần như sau:

– Phương án 1: công ty thực hiện chào bán cổ phiếu.

– Phương án 2: Công ty chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phiếu của công ty.

– Phương án 3: công ty trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu.

Trong ba dự án tăng vốn cổ phần của công ty cổ phần Như đã đề cập ở trên, chủ sở hữu công ty cổ phần phải cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn phương án phù hợp với tình hình của công ty nhằm tăng vốn cổ phần của công ty.

Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn cổ phần của công ty cổ phần bao gồm các nội dung sau:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục II.1 Thông tư số 20/2015 / TT-BKHĐT;

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn cổ phần, trong đó ghi rõ số lượng cổ phần được quyền chào bán và Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện. . đăng ký tăng vốn cổ phần;

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty TNHH đại chúng về việc đăng ký tăng vốn cổ phần của công ty.

+ Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Có thể chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần không?

Chào bán cổ phiếu là một trong những phương thức nêu trên để công ty cổ phần tăng vốn cổ phần.

Theo Mục 122 của Đạo luật Công ty năm 2014, nó được nêu rõ: “Chào bán cổ phiếu nghĩa là công ty tăng số lượng cổ phiếu được quyền chào bán và bán số cổ phiếu này như một phần hoạt động của mình để tăng vốn cổ phần.“.

Sau khi hoàn thành việc bán cổ phần, công ty phải đăng ký thay đổi vốn cổ phần trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc bán cổ phần. Như vậy, việc chào bán cổ phiếu có thể được thực hiện dưới các hình thức sau:

– Chào bán cho cổ đông hiện hữu: Cổ đông hiện hữu là cổ đông hiện hữu nắm giữ phần vốn góp vào công ty. Đây là trường hợp công ty tăng số cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần này cho tất cả các cổ đông tương ứng với số cổ phần hiện có của họ trong công ty.

Cách huy động vốn này không làm tăng số lượng cổ đông của công ty mà vẫn làm tăng vốn cổ phần. Là chính sách ưu tiên của công ty dành cho những người gắn bó với công ty.

– Chào bán ra công chúng. Việc chào bán cổ phiếu của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng phải tuân theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Đây là một hình thức huy động vốn từ bên ngoài công ty được sử dụng rộng rãi.

Theo quy định của Luật Chứng khoán, chào bán chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán cho các nhà đầu tư, không bao gồm các nhà đầu tư chuyên nghiệp như công ty tài chính, với số lượng đáng kể hoặc bằng các phương thức như quảng cáo hoặc chào mời công khai.

– Chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Nó cũng là một hình thức huy động vốn bên ngoài công ty, nhưng trên cơ sở riêng biệt. Theo quy định của pháp luật chứng khoán, hình thức này là khi công ty tổ chức chào bán chứng khoán cho dưới một trăm nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp, không sử dụng phương tiện truyền thông, mạng Internet.

Đây là nội dung trên dự án tăng vốn cổ phần của công ty cổ phầnMọi thắc mắc vui lòng liên hệ TBT Việt Nam qua số điện thoại 1900 6560 để được tư vấn và hỗ trợ.