Quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin

(Cập nhật lần cuối vào: 02/04/2022)

Quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin.

a) Thời kỳ mácxít – Ph.Ăngghen (1848 – 1895)

Các Mác (1818 – 1883), Ph.Ăngghen (1820 – 1895) đều là người Đức. Từ năm 1844, hai ông bắt đầu gặp gỡ, sớm thống nhất về tư tưởng và hoạt động chính trị. Hai ông đã cùng nhau khám phá ra sức mạnh to lớn của giai cấp công nhân và chuyển từ chủ nghĩa duy tâm sang chủ nghĩa duy vật, từ tinh thần dân chủ sang thái độ cách mạng.

Tháng 2 – 1848, hoạt động tuyên ngôn của đảng cộng sản do hai bạn viết Đồng minh những người cộng sản được thông qua và xuất bản ở London. Hai ông đã viết nhiều tác phẩm hình thành nên ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác, đó là triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học. Họ cũng là những người sáng lập và lãnh đạo Quốc tế thứ nhất (1863-1876), đặt cơ sở cho sự ra đời của phong trào lao động quốc tế.

Năm 1889, Ph.Ăngghen thành lập Quốc tế thứ hai, mở ra thời kỳ phát triển rộng rãi cho phong trào. Sau khi Ph.Ăngghen qua đời, Quốc tế thứ hai dần dần sụp đổ và phá sản vào năm 1914.

Thông qua hoạt động lý luận, những người sáng lập ra học thuyết mang tên mình, Mác – Ăng-ghen đã làm cho phong trào lao động chuyển từ tự phát thành phong trào có ý thức và phát triển mạnh mẽ.

b) Thời kỳ Lê-nin phát triển chủ nghĩa Mác (1895-1924)

V.I.Lênin (1870-1924) đã đấu tranh, phê phán không khoan nhượng với mọi kẻ thù, bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa. Người đi sâu phân tích mâu thuẫn bên trong của chủ nghĩa đế quốc và khẳng định cách mạng vô sản có thể nổ ra và thắng lợi ở một số nước nhất định, kể cả ở nước tư bản kém phát triển. Cách mạng vô sản và phong trào giải phóng dân tộc giữ mối quan hệ khăng khít. Để cách mạng vô sản thành công, cần phải xây dựng một kiểu đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. Đảng này phải được tổ chức chặt chẽ và theo chủ nghĩa Mác.

Nhờ lãnh đạo thành công Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Nga và Liên Xô (1917-1924), V.I.Lênin đã phát triển những vấn đề lý luận mới. Đó là học thuyết về nhà nước và cách mạng, về xây dựng chính quyền Xô Viết; phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng quan hệ sản xuất mới; công nghiệp hóa và điện khí hóa đất nước; thiết lập nền dân chủ xã hội chủ nghĩa …

V.I Lê-nin đã hoàn thiện và phát triển chủ nghĩa Mác thành chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là hệ thống lý luận thống nhất, là vũ khí lý luận của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

c) Thời kỳ hậu Lê-nin (từ năm 1924 đến ngày nay)

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là học thuyết không ngừng đổi mới và phát triển cùng với tri thức của nhân loại và phong trào cách mạng thế giới. Các đảng cộng sản xác định chủ nghĩa Mác – Lê-nin là nền tảng tư tưởng, định hướng hành động của Đảng, của sự nghiệp cách mạng. Mỗi đảng viên cộng sản vận dụng, hoàn thiện và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin với những nội dung mới, xây dựng đường lối cách mạng phù hợp với thực tiễn đất nước và thời kỳ mới.

Với bản chất khoa học và cách mạng, phương pháp năng động, linh hoạt, chủ nghĩa Mác – Lê-nin có sức sống bền bỉ, tiếp tục được vận dụng, bổ sung và phát triển trong cuộc đấu tranh hiện nay của giai cấp công nhân, người lao động và các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc. , phát triển và chủ nghĩa xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam kiên trì, vận dụng, hoàn thiện, phát triển một cách sáng tạo và khẳng định: Cùng với Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng ta và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.