Sản xuất của cải vật chất và vai trò của nó

(Cập nhật lần cuối vào: 02/02/2022)

Sản xuất của cải vật chất là gì?

Sản xuất của cải vật chất là quá trình tác động qua lại giữa con người và tự nhiên nhằm cải tạo các đối tượng của tự nhiên để tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu của mình.

Sản xuất ra của cải vật chất là hoạt động cơ bản nhất của con người, là cơ sở của đời sống xã hội loài người. Đời sống xã hội bao gồm nhiều hoạt động khác nhau như: kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học – kỹ thuật, thể dục thể thao, tôn giáo, v.v. Các hoạt động này thường phụ thuộc lẫn nhau và ảnh hưởng lẫn nhau. Xã hội càng phát triển thì các hoạt động nói trên càng phong phú, đa dạng và đạt chất lượng. Dù hoạt động trong lĩnh vực nào và trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, con người cũng cần có cơm ăn, áo mặc, nơi ở, v.v … để duy trì sự tồn tại của con người và phương tiện vật chất cho hoạt động của mình. Để có những của cải vật chất này, con người phải không ngừng sản xuất ra chúng. Sản xuất càng được mở rộng, của cải vật chất ngày càng nhiều, chất lượng tốt hơn, hình thức đẹp và đa dạng, phong phú … như văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao … cũng được mở rộng và phát triển. Quá trình sản xuất ra của cải vật chất cũng là quá trình làm cho bản thân con người ngày càng hoàn thiện, kinh nghiệm và tri thức của con người được tích lũy và mở rộng, tư liệu sản xuất được nâng cao, lĩnh vực tri thức được nâng cao. Khoa học công nghệ ra đời và phát triển giúp con người khai thác và cải tạo các vật thể tự nhiên ngày càng hiệu quả hơn.

Vai diễn

Tình hình thực tế của sản xuất của cải vật chất, quy mô, trình độ và hiệu quả quyết định và ảnh hưởng đến các hoạt động khác của đời sống xã hội. Chính vì vậy mà C.Mác và Ph.Ăngghen nhấn mạnh, sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở, là điều kiện tiên quyết, tất yếu và lâu dài đối với sự tồn tại và phát triển của con người và của xã hội loài người.

Nguyên lý này có ý nghĩa quan trọng trong khoa học xã hội, giúp chúng ta hiểu được nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự phát triển của nền văn minh nhân loại qua các thời kỳ lịch sử khác nhau đều bắt nguồn từ sự thay đổi phương thức sản xuất của cải vật chất. Đồng thời, muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của các hiện tượng của đời sống xã hội, chúng ta phải rời khỏi lĩnh vực sản xuất của cải vật chất, nguyên nhân kinh tế.

Ngày nay, dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, cơ cấu kinh tế đã thay đổi, lĩnh vực sản xuất phi vật chất (dịch vụ) phát triển mạnh, ở một số nước đã và sẽ đóng góp một phần lớn vào thu nhập quốc dân. Nhưng nguyên tắc trên vẫn có ý nghĩa tương tự.