Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh là bao lâu?

Qua bài viết này, TBT Việt Nam sẽ giải đáp thắc mắc của bạn đọc: Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh là bao lâu? Mời các bạn theo dõi nội dung:

Trước khi trả lời các câu hỏi: Thay đổi đăng ký kinh doanh mất bao lâu?? Hãy làm rõ khái niệm thay đổi đăng ký kinh doanh.

Thay đổi đăng ký kinh doanh là thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Theo quy định từ Điều 40 đến Điều 54 Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP, nội dung điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp và thủ tục điều chỉnh cụ thể như sau:

– Thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của công ty: Sau khi nhận được đơn đề nghị, Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty dự định thành lập trụ sở mới trao Giấy biên nhận, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trước đó. Ngoài ra, thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thuế sẽ được thực hiện trước thủ tục đăng ký điều chỉnh thông tin đăng ký doanh nghiệp, dự kiến ​​thời gian thực hiện thủ tục đăng ký thuế khoảng 01 tuần.

– Thay đổi tên doanh nghiệp;

– Thay đổi thành viên hợp danh đối với loại hình công ty hợp danh; Thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với hình thức công ty TNHH, công ty cổ phần;

– Thay đổi vốn cổ phần, thay đổi tỷ lệ vốn góp;

– Thay đổi thành viên hợp danh đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên hợp danh trở lên;

– Thay đổi hình thức sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Thay đổi doanh nhân thành lập công ty tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp mà doanh nhân chết hoặc mất tích;

– Sửa đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm hoạt động: Sau khi nhận được yêu cầu, Phòng đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, xác minh tính hợp lệ của đơn đề nghị, sửa đổi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. tiếp nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Hoàn thiện, thay đổi lĩnh vực hoạt động: Khi nhận được yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy biên nhận, xác minh tính hợp lệ của yêu cầu, hoàn thiện hoặc sửa đổi các thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký. Nếu doanh nghiệp có yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trong trường hợp không chấp nhận yêu cầu thông báo bổ sung, thay đổi ngành hoạt động, Phòng Đăng ký thương mại thông báo cho công ty về việc sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 03 ngày làm việc. Doanh nghiệp phải thông báo những thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi. Trường hợp có sự thay đổi mà công ty không thông báo sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

– Thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu công ty tư nhân: Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ, chỉnh sửa thông tin về vốn đầu tư của công ty với Cơ quan có thẩm quyền. . đăng ký kinh doanh. Nếu doanh nghiệp có yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để công ty chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc. Công ty phải thông báo về việc thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu công ty tư nhân cho Văn phòng đăng ký công ty trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có sự thay đổi mà công ty không thông báo sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

– Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần: Công ty phải thông báo về việc thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn thanh toán đủ số cổ phần đã mua. phù hợp với khoản 1, mục 112 của Luật Công ty 2014.

Trường hợp có sự thay đổi mà công ty không thông báo sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh trao Giấy tiếp nhận, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ, chỉnh lý thông tin cổ đông sáng lập trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi thông tin thành viên sáng lập công ty cổ phần không hợp lệ, Phòng Đăng ký thương mại thông báo cho công ty về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

– Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết: Khi nhận được yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy biên nhận, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ và chỉnh sửa thông tin về cổ phần. Đồng là nhà đầu tư nước ngoài trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không hợp lệ, Cục Đăng ký thương mại thông báo để công ty chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc. Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi.

– Sửa đổi nội dung đăng ký thuế;

– Thay đổi thông tin cán bộ công ty, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, thông báo cho thuê công ty tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào khác ngoài câu hỏi: Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh là bao lâu? Bạn có thể gửi đến TBT Việt Nam sự trợ giúp qua Hotline 1900 6560, Trân trọng!

>>>> Tìm hiểu thêm: thay đổi người đại diện theo pháp luật

>>>> Tìm hiểu thêm: tăng vốn cổ phần của công ty cổ phần