Thủ tục giải thể chi nhánh công ty như thế nào?

Ngoài thủ tục giải thể công ty thì thủ tục giải thể chi nhánh công ty cũng là một trong những thủ tục được nhiều người quan tâm. Để bạn đọc hiểu rõ hơn “Thủ tục giải thể chi nhánh công tychúng tôi xin cung cấp cho bạn bài viết sau:

Chi nhánh công ty là gì?

Theo Khoản 1, Mục 44 của Đạo luật Công ty 2020: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty, chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty, kể cả chức năng đại lý. Ngành của chi nhánh phải phù hợp với ngành của công ty“.

Hồ sơ giải thể chi nhánh công ty

Hồ sơ giải thể chi nhánh công ty bao gồm:

+ Thông báo về việc ngừng hoạt động của Chi nhánh (Theo Phụ lục II-20 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021 / TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một người về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh;

+ Danh sách chủ nợ và số nợ còn nợ, bao gồm cả nợ thuế chi nhánh và nợ đóng bảo hiểm xã hội;

+ Danh sách nhân viên hiện tại và các quyền lợi tương ứng của họ;

+ Số lượng hóa đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng (đối với cơ quan hạch toán độc lập)

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đóng mã số thuế

Chi nhánh hạch toán độc lập báo cáo và nộp thuế để giải thể phải gửi công văn đóng mã số thuế đến cơ quan thuế (kèm theo bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và thuế đăng ký kinh doanh. giấy xác nhận của chi nhánh) để quyết toán thuế và đóng mã số thuế. Sau khi nhận được xác nhận không có hồ sơ khai thuế của Chi cục thuế quản lý trực tiếp chi cục, Chi cục thuế ra quyết định đóng mã số thuế của chi cục. Đối với các chi nhánh doanh nghiệp chưa có mã số thuế riêng thì không cần thực hiện bước này.

Bước thứ 2: Nộp hồ sơ giải thể vào sổ đăng ký thương mại

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty phải gửi hồ sơ xin giải thể chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh hoặc qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại: dangky Kinhdoanh .gov.vn.

Sau khi nhận được đề nghị đóng cửa chi nhánh, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc đóng cửa chi nhánh đến cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin từ Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý thuế gửi Phòng Đăng ký kinh doanh kết quả chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của chi nhánh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị ngừng hoạt động của chi nhánh, Phòng Đăng ký kinh doanh chấm dứt hoạt động của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký công ty nếu không nhận được thông báo từ chối nộp thuế cơ quan chức năng, đồng thời ra thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh.

Ví dụ về thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh

TÊN CÔNG TY

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
Con số: ………… …… ..ban ngày …. tháng năm ….

ÔCẢNH BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh / văn phòng đại diện / địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………………

Tên công ty (viết hoa): ……………………………………………………

Mã số doanh nghiệp / mã số thuế: …………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số (chỉ khai báo nếu không có số công ty / mã số thuế): ……….. Ngày và nơi cấp: …………..

Thông báo về việc ngừng hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện / địa điểm kinh doanh sau đây:

  1. Tên chi nhánh / văn phòng đại diện / địa điểm kinh doanh(viết hoa): ……………………………………………………… ..

Mã số chi nhánh / văn phòng đại diện / địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh / văn phòng đại diện / địa điểm kinh doanh: …………………………………………………….

Số giấy chứng nhận đăng ký trang trại (chỉ báo cáo nếu không có mã số chi nhánh / văn phòng đại diện / địa điểm kinh doanh và chi nhánh / văn phòng đại diện / địa điểm kinh doanh có mã số thuế): …………………………………………………….

Ngày và nơi cấp: ……………………………….

  1. Địa chỉ chi nhánh / văn phòng đại diện / địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, ngõ, ngách, phố / xóm / bản / làng: ……………………

Quận / Huyện / Thành phố: ………………………………………………………………………………………………

Quận / Huyện / Thị xã / Thị xã thuộc tỉnh: …………………………………………………….

Thành phố trực thuộc tỉnh: …………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại (giá như): ……………………. Số fax: (giá như): ……………………….

E-mail (giá như): …………… Trang mạng: (giá như) …………………… ..

  1. Sở hữu chi nhánh(Chỉ khai báo trong trường hợp đăng ký ngừng hoạt động đối với cơ sở trực thuộc chi nhánh.):

Tên công ty con: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ chi nhánh: ……………………………………………………………………………………………….

Mã số / mã số thuế của cơ quan: …………………… ..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (nếu không có mã số chi nhánh / mã số thuế của chi nhánh): ……………………………………………………

Ngày và nơi cấp: ……………………………….

  1. Lý do dừng hoạt động: ……………………………………………………

Công ty cam kết:

– Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, duy trì việc làm của người lao động hoặc giải quyết mọi quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

– Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ
DOANH NGHIỆP /
TRƯỞNG CHI NHÁNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến vấn đề “Thủ tục giải thể chi nhánh công ty“. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết trên, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh nhất.

>>>> Tìm hiểu thêm: thủ tục đình chỉ hoạt động

>>>> Tìm hiểu thêm: sửa đổi đăng ký công ty