Tổ chức học tập

(Cập nhật lần cuối vào: 17/12/2021)

Các nhà quản lý bắt đầu nghĩ đến khái niệm tổ chức học tập sau cuốn sách “Kỷ luật thứ năm: Nghệ thuật và Thực hành của các Tổ chức Học tập » của Peter Senge được xuất bản. Trong cuốn sách này, Senge mô tả các loại thay đổi mà các quản trị viên phải đối phó để giúp tổ chức của họ thích ứng với một thế giới ngày càng hỗn loạn. Không có tầm nhìn rõ ràng về tổ chức học tập là gì. Học tập trong tổ chức là một thái độ hoặc triết lý đề cập đến những gì một tổ chức có thể trở thành.

Tổ chức học tập có thể được định nghĩa là một tổ chức trong đó mọi người tham gia vào việc xác định và giải quyết vấn đề, thử nghiệm, thay đổi và liên tục cải tiến, do đó tăng khả năng phát triển, học hỏi và đạt được mục tiêu của tổ chức. Ý tưởng cốt lõi của một tổ chức học tập là giải quyết vấn đề, điều này trái ngược hẳn với các tổ chức truyền thống được thiết kế cho hiệu quả. Trong tổ chức học tập, tất cả nhân viên cần nghiên cứu các vấn đề, chẳng hạn như tìm hiểu nhu cầu của các khách hàng cụ thể. Mọi người cũng phải giải quyết vấn đề, có nghĩa là đặt mọi thứ lại với nhau theo một cách thống nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Để phát triển một tổ chức học tập, các nhà quản lý phải thực hiện các thay đổi trong tất cả các phòng ban và đơn vị của tổ chức. Ba điều chỉnh chính để khuyến khích học tập liên tục là chuyển sang cấu trúc dựa trên nhóm, trao quyền cho nhân viên và chia sẻ thông tin.

Cơ cấu dựa trên nhóm.

Một giá trị quan trọng trong một tổ chức học tập là sự hợp tác và giao tiếp minh bạch không có ranh giới giữa các bộ phận và các cấp. Các nhóm tự chủ (tự định hướng) là cơ sở để xây dựng các khối xây dựng của cấu trúc. Mỗi người tham gia vào nhóm là một công nhân lành nghề, với các công cụ, thông tin, động lực và quyền hạn để đưa ra quyết định tập trung vào hiệu suất của nhóm và phản ứng một cách sáng tạo và linh hoạt với các cơ hội và thách thức mới xuất hiện.

Trao quyền cho nhân viên (Empowering staff).

Trách nhiệm giải trình có nghĩa là trao quyền và trao quyền cho người lao động bằng cách cho họ quyền tự do, nguồn lực, thông tin và kỹ năng để đưa ra quyết định và thực hiện chúng một cách hiệu quả. Việc trao quyền có thể được thể hiện thông qua các nhóm làm việc tự chỉ đạo, kiểm soát chất lượng, nâng cao chất lượng và sự tham gia của công việc, cũng như quyền ra quyết định, đào tạo và cung cấp thông tin cho nhân viên có thể thực hiện công việc của họ mà không cần bất kỳ sự giám sát chặt chẽ nào.

Trong tổ chức học tập, Con người là sức mạnh chính của nhà quản lý chứ không phải là việc giảm thiểu chi phí. Các công ty theo quan điểm này tin tưởng vào việc đối xử tốt với người lao động bằng cách cung cấp cho họ mức lương cạnh tranh, điều kiện làm việc tốt và cơ hội phát triển nghề nghiệp và cuộc sống. Ngoài ra, họ thường tạo cho người lao động cảm giác làm chủ bằng cách chia sẻ lợi ích của năng suất và lợi nhuận.

Mở thông tin.

Một tổ chức học tập luôn có đầy đủ thông tin. Để xác định nhu cầu và giải pháp cho các vấn đề, mọi người cần nhận thức được những gì đang diễn ra. Họ phải hiểu toàn bộ tổ chức cũng như các bộ phận và đơn vị của nó. Thông tin công cộng trở nên đặc biệt quan trọng trong các tổ chức nhằm giải quyết các ý tưởng hơn là các sản phẩm vật chất. Các nhà quản lý nên biết rằng quá nhiều thông tin luôn tốt hơn ít thông tin. Ngoài ra, các nhà quản lý cũng nên khuyến khích các thành viên trong tổ chức chia sẻ thông tin và kiến ​​thức.