Việc thay đổi cổ đông có phải điều chỉnh đăng ký thành lập công ty không?

Việc thay đổi cổ đông trong công ty cổ phần là một câu hỏi quen thuộc. Nhiều người thắc mắc về điều này. Việc thay đổi cổ đông là cần thiết để sửa đổi đăng ký của công ty.

Chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể về vấn đề này để giúp quý khách hàng có thể dễ dàng hoàn thành quy trình này thông qua bài viết Thay đổi cổ đông yêu cầu đăng ký thay đổi.

Cổ đông và các loại cổ đông?

Cổ đông là người nắm giữ một hoặc nhiều cổ phần, tức là người nắm giữ một phần vốn cổ phần của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau. Cổ đông có quyền nắm giữ số cổ phần này gắn liền với sự tồn vong của công ty cổ phần, được hưởng lợi thế, ưu đãi hoặc chịu lỗ gắn với số cổ phần mà họ sở hữu.

Cổ đông của công ty cổ phần, tùy theo loại cổ phần mà họ nắm giữ sẽ được chia thành các loại cổ đông sau: cổ đông sáng lập, cổ đông phổ thông và những người nắm giữ cổ phần ưu đãi khác như cổ đông ưu đãi về cổ tức, cổ đông ưu đãi. có quyền biểu quyết, cổ đông ưu đãi hoàn lại. cổ đông.

Cổ đông sáng lập là cổ đông nắm giữ ít nhất một cổ phần phổ thông và có tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông trở lên, có các quyền như một phần cổ phần, được chuyển nhượng phần vốn góp mà mình sở hữu trong phạm vi pháp luật quy định. .

Việc thay đổi cổ đông có phải điều chỉnh đăng ký thành lập công ty không?

Theo quy định tại Mục 30 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 28 của Luật này. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thay đổi, công ty phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Khi có sự sửa đổi một trong các thông tin quy định tại Điều 28 dưới đây thì đăng ký công ty phải được sửa đổi, bổ sung:

+ Tên công ty và mã số công ty;

+ Địa chỉ trụ sở đăng ký của công ty;

+ Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ hợp pháp của thể nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; cho các chủ doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với thành viên là thể nhân; tên, mã số công ty và địa chỉ trụ sở đăng ký của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

+ Vốn xã hội hóa cho các công ty, vốn đầu tư cho các công ty tư nhân.

Theo quy định trên, có thể thấy công ty cổ phần phải đăng ký với Cơ quan đăng ký thành lập công ty khi thay đổi vốn đăng ký của công ty. Nói cách khác, Cơ quan đăng ký công ty chỉ quản lý trực tiếp các cổ đông sáng lập của công ty cổ phần, không quản lý trực tiếp các cổ đông phổ thông. Như vậy, công ty chỉ phải làm thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký đến cơ quan đăng ký trong trường hợp góp thêm dẫn đến tăng vốn cổ phần hoặc bán cổ phần dẫn đến thay đổi các hành động. đồng sáng lập công ty. Trường hợp công ty chỉ thực hiện chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông phổ thông, không thay đổi vốn cổ phần thì công ty chỉ phải thực hiện việc thay đổi và lưu hồ sơ trong công ty, không cần thực hiện thủ tục công bố thông tin. .

Thủ tục đăng ký thay đổi khi thay đổi cổ đông?

Như đã trình bày ở trên, nếu việc thay đổi cổ đông sáng lập dẫn đến thay đổi vốn cổ phần của công ty thì công ty phải thực hiện các bước đăng ký thay đổi. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về thủ tục sau:

– Hồ sơ cần chuẩn bị:

+ Thông báo thay đổi thông tin đăng ký công ty do người đại diện theo pháp luật của công ty ký;

+ Nghị quyết, quyết định và biên bản của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty TNHH đại chúng về việc thay đổi vốn cổ phần;

+ Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải tiếp tục đăng ký góp vốn. , mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định của pháp luật về đầu tư.

+ Trường hợp người đặt cọc không phải là người đại diện theo pháp luật thì người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền kèm theo bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân hoặc CCCD.

– Gửi đi:

+ Công ty nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

+ Có 2 cách để áp dụng, cụ thể hơn:

Kênh 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính của công ty.

Cách 2: Đăng ký trực tuyến tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký doanh nghiệp (đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký trực tuyến).

– Thời hạn giải quyết: Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu.

Đây là lời khuyên của chúng tôi về vấn đề này Việc thay đổi cổ đông là cần thiết để sửa đổi đăng ký của công ty. Nếu còn thắc mắc gì thêm về vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.